Milieu en ruimtelijke ordening

De ontwikkel- en groeimogelijkheden van je bedrijf worden bepaald door omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouw- en landschappelijke inpassing en de milieutechnische aspecten. Onze adviseurs begeleiden bedrijven bij procedures rondom ruimtelijke ordening en milieu. Denk hierbij aan het wijzigen van bestemmingsplannen, het aanvragen van vergunningen, milieumeldingen en juridische correspondentie.

Vergunningen

Voor bijna iedere ruimtelijke wijziging is een vergunning nodig. Denk aan bouwen, het aanleggen van een oprit, het werken in natuurgebieden en het belasten van het milieu door bedrijfsactiviteiten. Onze specialisten helpen je graag bij het aanvragen van vergunningen en het naleven daarvan.

Bestemmingplannen

In het bestemmingplan van de gemeente staat omschreven wat er op een bepaalde locatie mag gebeuren. Wil je bouwen, je bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Dan moet dit passen binnen het bestemmingsplan óf het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Onze specialisten helpen je graag bij het verruimen van je ruimtelijke mogelijkheden.

Afval

Afval is 'alles waar een bedrijf zich van ontdoet'. Met deze ruimte omschrijving is er al snel sprake van afval. Er gelden veel regels rondom de opslag, transport en verwerking van afval. Dit vraagt dus om specialistische kennis. Onze specialisten helpen je hier graag bij.

Grondstromen

In onze sector zijn we veel in de weer met grond. Grond wordt afgegraven, vervoerd, opgeslagen, samengevoegd, bewerkt etc. Aan al deze bewerkingen zijn regels verbonden, die het werken met grond complex maakt. Onze specialisten helpen je hier graag bij.

Bezwaar en beroep

Door de vergunningsplicht heeft de overheid veel controle over je mogelijkheden als bedrijf. Ben je het daar niet mee eens, dan kun je in verweer komen, oftewel bezwaar maken. Dit kan eerst bij het orgaan dat de beslissing heeft genomen, bijvoorbeeld de gemeente. Daarna kun je nog in beroep en naar de rechter gaan. Onze specialisten zijn gespecialiseerd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Handhaving en controle

Af en toe wordt er gecontroleerd of je je aan de (spel)regels houdt, bijvoorbeeld in de Omgevingsvergunning. Wij helpen je graag bij de gesprekken met een handhaver. Samen kijken we welke maatregelen er genomen kunnen worden om overtredingen ongedaan te maken.

Laatst bijgewerkt: 3 juli 2023