Privacyverklaring

15 juni 2018
De CUMELA-organisatie (hierna: ‘CUMELA’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De CUMELA-organisatie omvat:

 • Vereniging CUMELA Nederland (KvK: 40477842)
 • Stichting CUMELA Advies (KvK: 30147807)
 • Stichting CUMELA Communicatie (KvK: 41178792)
 • CUMELA Assuradeuren B.V. (KvK: 55442196)
 • CUMELA Verzekeringen B.V. (KvK: 30097966)

In de privacyverklaring van CUMELA Assuradeuren B.V. en CUMELA Verzekeringen B.V. staat voor beide organisaties specifiek beschreven hoe op een veilige en verantwoorde wijze wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover er tegenstrijdigheid is tussen deze privacyverklaring en de privacyverklaring van CUMEA Verzekeringen en/of CUMELA Assuradeuren B.V. prevaleert de privacyverklaring van CUMELA Verzekeringen en/of CUMELA Assuradeuren B.V..

Contactgegevens CUMELA:
Nijverheidsstraat 13
3861 RJ NIJKERK
033 – 247 4900
www.cumela.nl

Aanleiding
CUMELA hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van haar (potentiële) leden, bestuurders, commissieleden, cursisten, leveranciers, opdrachtnemers en derden die met ons te maken krijgen in het kader van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CUMELA hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van haar (potentiële) leden, bestuurders, commissieleden, cursisten, leveranciers, opdrachtnemers en derden die met ons te maken krijgen in het kader van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Bedrijven

 • Bedrijfsnaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens t.b.v. lidmaatschap
 • Interesses

Contactpersonen

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • NAW-gegevens (Verzending Grondig)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Interesses
 • Inloggegevens website
 • Beeldmateriaal voor communicatiedoeleinden (bijvoorbeeld artikelen en foto’s vakblad Grondig)

Dienstverlening

 • (Persoons)gegevens die je actief verstrekt en/of nodig zijn voor onze dienstverlening bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken, in correspondentie met CUMELA medewerkers, telefonisch (bijvoorbeeld Ondernemerslijn) en per e-mail.
 • (Persoons)gegevens voor deelname aan bijeenkomsten.
 • (Persoons)gegevens voor deelname CUMELA Kompas Analyse.
 • (Persoons)gegevens voor deelname aan cursussen en voor het uitreiken van certificaten en diploma’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CUMELA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als brancheorganisatie jouw belangen goed te kunnen behartigen.
 • Je te informeren over actualiteiten die voor jou van belang zijn.
 • Betrokken en persoonlijk contact.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en ons vakblad Grondig.
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Wij gebruiken tenminste één van de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CUMELA deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CUMELA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onder meer VCD Cloudgemak voor de beveiliging van onze Cloudomgeving, met ACTOR voor uitgifte van certificaten en SENEFELDER MISSET B.V. voor verzending van ons vakblad Grondig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers CUMELA
CUMELA heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Social media
CUMELA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CUMELA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Beveiliging
CUMELA neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming (fg@cumela.nl).

CUMELA heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Total securitysoftware op alle devices, zoals laptops en mobiele telefoons;
 • Beveiligde Cloud-omgeving;
 • Beveiligde Netwerkomgeving binnen CUMELA kantoor Nijkerk;
 • Beveiligde e-mailverbinding (TLS);
 • Beveiligde lokale netwerkomgeving;
 • Beveiligde websites www.cumela.nl en www.grondig.nl (HTTPS);
 • Gedragscode medewerkers CUMELA.

Jouw rechten

Onderstaand tref je een overzicht met jouw rechten.

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij CUMELA vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door CUMELA.
 • Recht op overdracht (dataportabiliteit): Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij CUMELA opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient CUMELA al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CUMELA vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat CUMELA jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Je kunt je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CUMELA. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Ons streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
CUMELA behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CUMELA dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CUMELA te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG):

Contactpersoon  : mevr. G. van de Bunt
Telefoon : 033 - 247 49 00
E-mail : fg@cumela.nl

 

Deze privacyverklaring zal indien nodig worden geactualiseerd. Raadpleeg op onze website de meest actuele versie.

Versie: mei 2018

Auteur: Henk de Jong