Voorwaarden Cumela

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die door Cumela Nederland, Cumela Communicatie en/of Cumela Advies worden verricht zijn de Algemene Voorwaarden van Cumela van toepassing. Of het nu gaat om de telefonische afhandeling van een vraag, een schriftelijke rapportage, een mondeling advies of het plaatsen van een advertentie. Voor Cumela Opleiding & Training gelden eigen voorwaarden. 

Algemene Voorwaarden Cumela

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door: “Vereniging CUMELA Nederland, Stichting CUMELA Advies en/of Stichting CUMELA Communicatie”, hierna te noemen: CUMELA.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken.

Grondslag offertes

2.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

2.2 Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.

2.3 Aan prijsvermeldingen op de internetsite, eventuele folders en advertenties etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

3.1 Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van CUMELA uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van CUMELA door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal CUMELA over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.

3.2 CUMELA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

3.3 Indien om wat voor reden dan ook geen dekking verleen d is door de aansprakelijkheidsverzekering, is, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan CUMELA verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst terzake waarvan CUMELA aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,-

3.4 Melding van schade aangaande aansprakelijkheid van CUMELA ter zake van gebreken in verrichte diensten, dient binnen 30 dagen na verrichting te geschieden.

Betaling en prijzen

4.1 Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden rekening niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in verzuim zijn, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

4.2 In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever is CUMELA gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever direct te staken, of op te schorten , zonder aansprakelijkheid te aanvaarden voor daaruit voortvloeiende schade.

4.3 Indien er sprake is van een overeenkomst en opdrachtgever besluit voor of tijdens het dienstverleningstraject de opdracht te annuleren, dan is CUMELA gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen aangevuld met 20% van de hoofdsom, zijnde ontwikkelings- en administratiekosten.

4.4 CUMELA behoudt zich het recht voor om prijsstijging van kostprijs bepalende factoren die zijn ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst door te berekenen. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Rechtsforum

5.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de plaatselijk bevoegde rechter te Nijkerk.

5.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Intellectueel eigendom & auteursrecht

6.1 De intellectuele-, auteurs- en andere eigendomsrechten op alle producten en diensten berusten bij CUMELA behoudens een bij schriftelijk aangegane overeenkomst overeengekomen afwijking .

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Gelderland op 6 juli 2016 onder nummer 40/2016

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024