Copyright

Intellectuele eigendomsrechten

Cumela behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal).

Dit betekent dat niets van de website Cumela en onderliggende pagina's en diensten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Uitzondering op voorgaande is verspreiding van inhoud van de websites via de daarvoor bestemde social-sharing-tools die binnen de websites zijn geïmplementeerd.

Laatst bijgewerkt: 27 februari 2020