Over Cumela - Standpunten

Uitgangspunten

Wij staan met onze leden voor een sterke en gezonde cumelasector. Een cumelasector waarin ruimte is voor vernieuwing, waar innovatie omarmd wordt en waar ondernemers geen belemmeringen ondervinden. En een cumelasector die maatschappijbreed herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Daar staan we voor... en daar werken we hard aan. Samen met iedereen die daar ook voor staat, in en om de sector.

Wij hebben hart voor de bodem

De bodem is de basis van onze samenleving én de bindende factor tussen onze leden. Want de absolute experts op bodemgebied werken in de cumelasector. Als sector voelen we ons immers verantwoordelijk voor de bodem. We lenen haar van onze kinderen, dus zorgen we ervoor dat ook de generaties na ons van de bodem kunnen genieten. Dat doen we als branchevereniging door te investeren in kennis en kunde bij onze leden. Zodat zij niet alleen specialisten van de bodem zijn, maar ook blijven. 

We zorgen voor een duurzaam en gezond arbeidsklimaat

Medewerkers zijn de drijvende kracht van een cumelabedrijf. Samen met de sociale partners investeren we in een duurzaam en veilig arbeidsklimaat. Daar horen gezonde arbeidsvoorwaarden bij. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor iedereen. Dat zorgt immers voor een concurrentieklimaat dat voor iedereen gelijk is. De cumelasector is mooi om in te werken. Ze biedt uitdagend en afwisselend werk met veel verantwoordelijkheden. Daarom is een continue instroom van goed gekwalificeerde medewerkers erg belangrijk. We investeren veel in onderwijs voor alle werkenden in de sector. Dit doen we door samen te werken met het reguliere onderwijs (van basisschool tot en met universiteit), door sectorgerichte leermethodes (e-learnings) en door onderwijs via ons eigen cursuscentrum.

We houden het werk en de omgeving veilig

Cumelabedrijven werken vaak met grote machines en gevaarlijke stoffen. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben voor mensen en natuur. Daarom vergroten wij de kennis over en het bewustzijn van de risico’s in de sector. We zorgen voor een passende arbocatalogus en we gaan in gesprek met beleidsmakers, handhavers en constructeurs om zoveel mogelijk risico’s al op voorhand uit te sluiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om kabels en leidingen, milieu of voertuigveiligheid. Ook laten wij de buitenwereld zien wat de sector doet en benadrukken dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat doen we onder andere met lesprogramma’s als ‘Veilig omgaan met (land)bouwverkeer’, voor de hoogste groepen uit het basisonderwijs.

Wij omarmen en stimuleren innovatie

Technologische ontwikkelingen gaan snel. En ze bieden onze sector kansen. Op nieuwe verdienmodellen bijvoorbeeld, of op andere posities in de keten. Daarom volgen we innovaties op de voet en duiden we ze voor onze leden. Op basis van onze informatie, kunnen leden makkelijker de keuze maken om ontwikkelingen te omarmen. Ook zorgen we voor een dialoog tussen onze sector en aanverwante sectoren. Bijvoorbeeld over het uitwisselen van data en het eigendom daarvan. Zo werken we aan een datastrategie met winst voor alle betrokken partijen.

We gaan duurzaam om met milieu, mensen en bedrijven

We zijn er van overtuigd dat duurzaam ondernemen rendement oplevert. Dus stimuleren we dat de cumelasector het belang van de energietransitie onderschrijft. En we zorgen ervoor dat er voldoende tijd en ruimte komt om die omslag op een verantwoorde manier te maken.

Wij denken vooruit!

Regeren is vooruitzien – ook voor de cumelasector. We monitoren en duiden daarom voor onze leden de ontwikkelingen in onze eigen sector én in relevante aanverwante sectoren. We kijken daarbij naar demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke factoren. We inspireren de cumelasector om onze analyses te verwerken in hun bedrijfsvoering. Voor de continuïteit van ondernemingen is het immers zaak om snel en adequaat op veranderingen in te spelen.

We zorgen voor een gelijk speelveld

Concurreren doe je door wet- en regelgeving en fatsoensnormen te respecteren. Bovendien is een gelijk speelveld uiteindelijk in het belang van de hele sector. We stimuleren onze leden om bij te dragen aan een gelijk speelveld. We zoeken de dialoog met partijen die op het eerste oog een tegengesteld belang hebben. En we werken samen met controlerende instanties. Zo stimuleren we dat handhaving alleen plaatsvindt op risico-gestuurde thema’s die voor onze cumelasector zinvol zijn. Met minder regelgeving is het eenvoudiger om tot eerlijke concurrentie te komen.

Wij houden de bereikbaarheid op orde

Onze leden werken overal. En vaak met veel en groot materieel. Het werk én de bedrijfslocatie moeten daarom goed en veilig bereikbaar zijn. Dat is minder vanzelfsprekend dan het klinkt. Bouw- en landbouwvoertuigen worden regelmatig als hinderlijk ervaren en steeds vaker worden bedrijfslocaties voor cumelabedrijven niet geschikt geacht voor het buitengebied. Daarom overleggen we met wegbeheerders om belemmeringen weg te nemen. En overtuigen we gemeenten en provincies ervan dat onze leden vanuit het buitengebied moeten blijven ondernemen. Wij spannen ons in om wegen open te houden voor (land)bouwverkeer en om alternatieve routes voor machines te ontwikkelen. Dat doen we door de dialoog te zoeken met beheerders en andere organisaties van weggebruikers.

Onze jaarverslagen

De fundering voor de toekomst leggen we nu! Dit doen we met een helder en open vizier. We handelen proactief en maken keuzes. Wij helpen de sector duurzaam vooruit met enthousiasme en inspiratie. Lees meer over de strategie, missie en visie van Cumela en bekijk onze jaarverslagen.

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2020