Over Cumela - Standpunten

Uitgangspunten

Wij staan met onze leden voor een sterke en gezonde cumelasector. Een cumelasector waarin ruimte is voor vernieuwing, waar innovatie omarmd wordt en waar ondernemers geen belemmeringen ondervinden. En een cumelasector die maatschappijbreed herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Daar staan we voor... en daar werken we hard aan. Samen met iedereen die daar ook voor staat, in en om de sector.

Wij hebben hart voor de bodem

De bodem is de basis van onze samenleving én de bindende factor tussen onze leden. De experts op bodemgebied werken in de cumelasector. Als sector voelen we ons verantwoordelijk voor de bodem. We lenen haar van onze kinderen, dus zorgen we dat ook generaties na ons van de bodem kunnen genieten.

We zorgen voor een duurzaam en gezond arbeidsklimaat

De cumelasector biedt uitdagend en afwisselend werk met veel verantwoordelijkheid. Medewerkers zijn de drijvende kracht achter cumelabedrijven. Daarom zetten wij ons in voor werkgevers en medewerkers. Samen met sociale partners investeren wij in een duurzaam en veilig arbeidsklimaat en zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goed onderwijs.

We houden het werk en de omgeving veilig en gezond

In onze sector werken we met grote machines en gevaarlijke stoffen. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben voor mens en natuur. Daarom vergroten wij de kennis en het bewustzijn van de risico’s die het werken in onze sector met zich meebrengt.

Wij omarmen en stimuleren innovatie

Ontwikkelingen en innovaties gaan snel. Dit biedt mogelijkheden voor onze sector. We volgen innovaties op de voet, communiceren dit naar onze leden en zetten dit in voor onze lobby en sectorprofilering.

We gaan duurzaam om met milieu, mensen en bedrijven

Duurzaam ondernemen levert rendement op. We stimuleren de cumelasector om het belang van de energietransitie te onderschrijven. We zorgen dat er voldoende tijd en ruimte vrijkomt om die omslag op een realistische, haalbare en betaalbare manier te maken.

Wij denken vooruit!

Regeren is vooruitzien, ook in de cumelasector. Voor de continuïteit van cumelabedrijven is het belangrijk om snel en adequaat in te spelen op veranderingen. We inspireren ondernemers in de sector om analyses te verwerken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast maken we analyses van de sector en gebruiken deze gegevens in onze lobby en sectorprofilering.

We zorgen voor een gelijk speelveld

Een gelijk speelveld is het belang van de hele sector. Concurreren doe je namelijk door de weten regelgeving en fatsoensnormen te respecteren. We stimuleren leden om bij te dragen aan een gelijk speelveld en zoeken de dialoog met partijen die op het eerste oog een tegengesteld belang lijken te hebben.

Wij houden de bereikbaarheid op orde

Onze leden werken overal. Het werk en de bedrijfslocatie moeten daarom goed en veilig bereikbaar zij, ook met groot materieel. Dit is minder vanzelfsprekend dan het klinkt. Landbouwvoertuigen worden regelmatig als hinderlijk ervaren en steeds vaker worden bedrijfslocaties van cumelabedrijven niet geschikt geacht voor het buitengebied.

Onze strategische beleidsvisie en speerpunten

Deze strategische beleidsvisie gaat over de cumelasector en al haar hardwerkende ondernemers, maar tegelijkertijd ook over de Cumela-organisatie. Het is de stip aan de horizon waar we naartoe willen met elkaar! Geen dichtgetimmerd plan, maar een weloverwogen koers die onderweg bijgesteld kan worden op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Op basis van deze speerpunten maken we concrete jaarplannen met actiepunten en doelstellingen.

Onze jaarverslagen

De fundering voor de toekomst leggen we nu! Dit doen we met een helder en open vizier. We handelen proactief en maken keuzes. Wij helpen de sector duurzaam vooruit met enthousiasme en inspiratie. Lees meer over de strategie, missie en visie van Cumela en bekijk onze jaarverslagen.

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023