Bomech sleepvoetbemester achter zelfrijder

Sleepvoettechniek blijft mogelijk zolang mest verdund is

Datum: 15 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2021
Door: Hans Verkerk
Op grasland op klei- en veengrond mag ook in 2021 de sleepvoettechniek nog gebruikt worden, als de mest maar verdund wordt met water. De gebruiker van de grond moet dit voorafgaand aan het aanwenden melden bij RVO.

Verdund aanwenden op klei- en veengrasland bij de sleepvoettechniek
De mest moet met minimaal 1 deel water op 2 delen mest verdund worden om de sleepvoettechniek te gebruiken. Bij de sleepvoettechniek wordt vrijwel niet in de grond gesneden, maar wordt de mest in strookjes tussen het gras op de grond gelegd. De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn. Om dit te mogen doen moet voorafgaand aan de eerste keer dat de gebruiker van de grond de mest verdund aanwend, dit gemeld worden bij RVO. Dit kan via deze link.

Wordt er geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan moet de mest ook op grasland op klei- en veengrond in sleufjes in de grond gebracht worden. De mest mag daarbij niet uit de sleufjes komen en dus onder het oppervlak van de bodem zitten.

Verdund aanwenden op zandgrasland bij gebruik zodenbemester
Het afgelopen jaar is er veel gediscussieerd over het verdund aanwenden van drijfmest met de zodenbemester op zandgronden. Doel van deze mogelijkheid is om extra ammoniakuitstoot te beperken. Er vind op dit moment nog steeds overleg tussen de landbouwsectoren en het ministerie van LNV plaats over de wijze waarop deze mogelijkheid ingezet kan worden. De volgende vragen zijn hierbij aan de orde:

 

  • Welk deel van de bemesting op zandgrasland kan met verdunning plaatsvinden?
  • Waar is wel of niet voldoende water beschikbaar voor het verdunnen?
  • Wie gaat deze maatregel van de boeren vragen; de sector zelf of de overheid via regelgeving?
  • Hoe kan deze maatregel kostenneutraal voor de boer ingevoerd worden?

    Ook moet uit metingen die dit jaar plaatsvinden nog blijken hoeveel emissiereductie de verdunning met water bij de zodenbemester oplevert. Conclusie: er is nog geen verplichting en het is ook nog niet duidelijk wanneer en door wie de maatregel gevraagd zal worden.