Keuring

APK-plicht voor snelle tractoren

Datum: 19 mei 2021
Laatst bijgewerkt: 22 november 2022
Door: Hero Dijkema
Landbouwtrekkers werkzaam in de groen, grond en infrastructuur met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u op kenteken hebben te maken met een APK- en tachograafplicht. Dit begint vanaf 1 mei 2021. De tachograafplicht voor snelle landbouwtrekkers is er niet altijd, maar wel eerder dan je denkt.

De APK-plicht voor snelle landbouwtrekkers komt door de invoering van de Europese richtlijn 2014/45/EU (APK richtlijn). Daarin is onder meer bepaald dat landbouwtrekkers op wielen, die voornamelijk op de openbare weg worden gebruikt en een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h hebben, periodiek technisch gecontroleerd moeten worden. Deze periodieke technische controle wordt in Nederland ook wel Algemene Periodieke Keuring oftewel APK genoemd. De APK voor landbouwtrekkers heeft formeel APK 3 en start op 1 mei 2021.

APK-plicht

De APK-plicht geldt alleen voor bestaande en nieuwe landbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Landbouwtrekkers op rupsen (categorie C), motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en getrokken materieel zijn niet APK-plichtig.

De maximumconstructiesnelheid in het kentekenbewijs is bepalend of een tractor al dan niet APK-plichtig is. Staat in het kentekenbewijs een maximumconstructiesnelheid van 40,00 km/u of minder dan is er geen APK-plicht. Staat er 40,01 km/u of meer dan moet de tractor APK-gekeurd worden.

Begrenzen

Het is belangrijk dat de maximumconstructiesnelheid in het kentekenbewijs overeenkomt met de werkelijke maximumconstructiesnelheid. Van snelle tractoren die als 40 km/u-tractor worden geregistreerd, moet de maximumconstructiesnelheid ook daadwerkelijk zijn begrensd.

Landbouwtrekkers moeten voortdurend voldoen aan de in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/u. De toevoeging vermeerderd met 5 km/u wil zeggen dat bij controle op de maximumconstructiesnelheid deze nooit hoger dan 45 km/u mag zijn. Zolang de gemeten maximumconstructiesnelheid maximaal 45 km/u bedraagt, is het nog steeds een 40 km/u-tractor en dus niet APK-plichtig.

Uitzondering APK-plicht

Er zijn wel enkele uitzonderingen op de APK-plicht voor snelle tractoren. Snelle tractoren die ouder zijn dan 50 jaar oftewel een datum eerste toelating hebben van meer dan 50 jaar geleden. Volgens de APK-richtlijn kunnen lidstaten voertuigen die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers, uitzonderen van de APK-plicht.

Nederland heeft gebruik gemaakt van deze uitzondering. Het criterium ‘hoofdzakelijk’ is lastig in te vullen. In de praktijk wordt er gekeken naar de werkzaamheden waarvoor de snelle tractor wordt ingezet. Waarbij wordt uitgegaan van de aard van het bedrijf dat de werkzaamheden verricht. Snelle tractoren die worden ingezet in de landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, vallen onder de uitzondering van de APK-plicht.

Hiermee worden vooral landbouwbedrijven bedoeld die de snelle tractoren hoofdzakelijk op de landerijen van het eigen bedrijf gebruiken. Snelle tractoren die voornamelijk rijden op terreinen van derden vallen niet onder de vrijstelling van de APK.

Let op: de uitzondering van de APK-plicht geldt alleen in Nederland. In Duitsland bijvoorbeeld geldt de APK-plicht wel voor alle Nederlandse snelle tractoren. Om een veel voorkomend misverstand te voorkomen; ook APK-plichtige tractoren mogen maximaal 40 km/u rijden. Ook al kunnen deze tractoren harder rijden, ze mogen nog steeds niet sneller dan de maximumsnelheid van 40 km/u.

Geen registercontrole

Doordat niet alle snelle tractoren APK-plichtig zijn, voert de RDW geen registercontroles op een geldige APK uit. Handhaving op de APK gebeurt door de politie bij staandehouding. Het is dan ter beoordeling van de politie of een tractor terecht gebruikt maakt van de vrijstellingsmogelijkheid voor de APK. Dat dit best een lastige opgave wordt voor de politie is zonder meer duidelijk.

Keuren

De RDW stuurt geen oproepbrief voor de APK zoals dat bij personenauto’s en vrachtauto’s wel gedaan wordt. De eigenaar van de snelle tractor is zelf verantwoordelijk voor het tijdig keuren van de tractor.

De keuringsfrequentie van APK-plichtige landbouwtrekkers is 4-2-2-2-. Na ingebruikname van een nieuwe tractor moet deze na vier jaar worden gekeurd en vervolgens om de twee jaar. Wanneer de tractor niet op tijd is gekeurd, mag er niet mee op de openbare weg worden gereden.

De uitvoering van de APK 3 wordt gedaan door de mechanisatiebranche. Deze bedrijven moeten daarvoor een APK 3-erkenning hebben. Deze erkenning kan vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd bij de RDW. De bedrijven moeten daarvoor een APK 3-keurmeester hebben. De keurmeester heeft een bevoegdheid APK 3, die je krijgt na examen bij IBKI. De keurmeester moet de om de twee jaar examen doen, om de bevoegdheid APK 3 te behouden. Ook RDW-keuringsstations kunnen de APK 3 voor tractoren uitvoeren.

APK-plicht vanaf 1 mei 2021

De APK-plicht voor snelle tractoren wordt op 1 mei 2021 gefaseerd ingevoerd. Afhankelijk van het bouwjaar van de tractor is er een datum waarvoor de APK 3 moet zijn uitgevoerd. In onderstaande tabel staat wanneer je snelle tractor uiterlijk APK-gekeurd moet zijn. Vetgedrukt de bouwjaren die nog in 2021 moeten zijn gekeurd. Als de snelle tractor dit jaar na de APK-vervaldatum wordt geregistreerd, moet de APK binnen 2 maanden na de datum tenaamstelling zijn uitgevoerd.

Kalenderjaar 
datum van eerste 
toelating

APK 3 uitvoeren 
voor

1971 en 1972 1 juli 2021
1973 en 1974 1 augustus 2021
1975 en 1976 1 september 2021
1977 en 1978 1 oktober 2021
1979 en 1980 1 november 2021
1981 en 1982 1 december 2021
1983 en 1984 1 januari 2022
1985 en 1986 1 februari 2022
1987 en 1988 1 maart 2022
1989 en 1990 1 april 2022
1991 en 1992 1 juni 2022
1993 en 1994 1 augustus 2022
1995 en 1996 1 oktober 2022
1997 en 1998 1 december 2022
1999 en 2000 1 augustus 2021
2001 en 2002 1 oktober 2021
2003 en 2004 1 december  2021
2005 en 2006 1 februari 2022
2007 en 2008 1 april 2022
2009 1 augustus 2022
2010 1 oktober 2022
2011 1 december 2022
2012 1 september 2021
2013 1 november 2021
2014 1 januari 2022
2015 1 maart 2022
2016 1 mei 2022

2017
(vóór 1 mei)

1 juli 2022
2017 (op of na 1 mei) datum gelegen 4 jaar na de datum van eerste toelating
2018 tot en met 2020

datum gelegen 4 jaar na de datum van eerste toelating

WOK-status

Wanneer er 40 km/u in het kentekenbewijs staat en de landbouwtrekker rijdt in de praktijk toch 50 of 60 km/u, dan rijd je met een opgevoerde trekker. Wanneer de politie vaststelt dat de werkelijke maximumconstructiesnelheid hoger is dan die in het kentekenbewijs staat, kan de RDW een zogenaamde WOK-status op te leggen. WOK betekend Wachten Op Keuring en dan moet het voertuig eerst worden gekeurd door de RDW. Tot die keuring mag er niet met de tractor worden gereden.