Akkerbouw

Beprijzen landbouwbrandstoffen onwerkbare optie

Datum: 13 juni 2024
Laatst bijgewerkt: 13 juni 2024
Door: Maurice Steinbusch
Op 23 april heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impactanalyse van Wageningen Economic Research (WEcR) gepubliceerd. Deze impactanalyse toont de mogelijke impact van het beprijzen van (het gebruik van) fossiele brandstoffen in een emissiehandelssysteem (ETS) 2.

Naar aanleiding van deze impactanalyse heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verzocht om aan te geven welke eindgebruikers (landbouw, visserij en glastuinbouw) binnen ETS 2 opgenomen zouden moeten worden. 

Cumela, BO Akkerbouw en LTO Nederland zijn tegen de invoering van (het gebruik van) fossiele brandstoffen uit de landbouw in ETS 2 en wijzen collectief op alternatieven om fossielvrije mechanisatie te realiseren.

EmissionsTrading System (ETS)

Het ETS is een handelssysteem voor CO2-uitstoot in Europa. Bedrijven moeten binnen dat systeem voor elke ton (1.000 kilogram) CO2 die ze uitstoot één emissierecht inleveren. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld. Zo ontstaat er een markt voor uitstootrechten. Het beprijzen van emissies bij de uitstoters van broeikasgassen zorgt ervoor dat de uitstoters, en niet de eindgebruikers, verantwoordelijk worden gehouden voor de uitstoot die gepaard gaat met productieprocessen. 

Het ETS geldt enkel voor de industrie. Nu heeft het ministerie van EZK het ministerie van LNV verzocht om aan te geven welke eindgebruikers (landbouw, visserij, glastuinbouw) óók binnen ETS 2 opgenomen moeten worden. Daarmee kan het gebruik van fossiele brandstoffen in de land- en tuinbouwsector ook onder ETS 2 komen te vallen. Het gevolg: een ketenbrede stijging van brandstofkosten én (wederom) stijgende voedselprijzen. 

Wij roepen de ministeries op om brandstofgebruik in de land- en tuinbouwsector niet in ETS 2 te plaatsen.

Cumela, BO Akkerbouw en LTO Nederland roepen de ministeries van EZK en LNV daarom op om brandstofgebruik in de land- en tuinbouwsector buiten het ETS 2 te houden. Bovendien wijzen Cumela, BO Akkerbouw en LTO Nederland collectief op werkbare alternatieven waarmee fossielvrije mechanisatie bereikt kan worden.

Fossielvrije mechanisatie 

Cumela (mede ondertekenaar van het convenant SEB), BO Akkerbouw en LTO Nederland zien fossielvrije mechanisatie ook als stip op de horizon in 2050. Het doel van het ministerie van EZK en LNV staat wat deze partijen betreft dus niet ter discussie. Dit betekent dat de land- en tuinbouw én loonwerkers, als toeleverende dienstverlening, een bijdrage moeten én willen leveren aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgasemissies. 

Invoering van ETS 2 voor fossiele brandstoffen in de land- en tuinbouw zorgt er wel voor dat veel duurzame en alternatieve brandstoffen die in een verbrandingsmotor kunnen, te maken krijgen met meer concurrentie. Dit geldt bijvoorbeeld voor biomethanol, biogas, HVO en waterstof. In bepaalde gevallen, wanneer voedsel ook gebruikt kan worden als duurzame brandstof (in het geval van koolzaad, zonnebloem(olie) en raap), kan dit leiden tot concurrentie wat betreft het gebruik van deze producten (als voedingsmiddel of als brandstof). 

Als gevolg van de invoering van ETS 2 houden boeren en tuinders 2-6% minder over. Deze inkomstenderving zal op haar beurt weer leiden tot minder duurzame investeringen.

Volgens de impactanalyse komt het inkomen van boeren en tuinders door stijgende brandstofprijzen onder druk staan. Als gevolg van de invoering van ETS 2 houden boeren en tuinders 2-6 procent minder over, terwijl die effecten in de praktijk nog twee keer zo hoog kunnen zijn. Boeren en tuinders kunnen de heffingen op brandstofgebruik namelijk niet doorberekenen aan afnemers, terwijl loonwerkers en toeleverende bedrijven deze heffingen wel in rekening brengen bij boeren en tuinders. Deze inkomstenderving leidt op haar beurt weer tot minder duurzame investeringen in fossielvrije mechanisatie. Daarmee is ETS 2 ongeschikt voor landbouwemissies en dat maakt dit systeem in de praktijk onhoudbaar.

Langdurig en stabiel beleid nodig 

Wat Cumela, BO Akkerbouw en LTO Nederland betreft is langdurig en stabiel beleid noodzakelijk en daarom roepen zij de ministeries van EZK en LNV op om zich in Europees verband in te zetten voor alternatieve en duurzame brandstoffen zoals biomethanol, biogas, HVO en waterstof. 

Een langdurig en stabiel beleid is noodzakelijk! Het is belangrijk om in Europees verband in te zetten op alternatieve en duurzame brandstoffen zoals biomethanol, biogas, HVO en waterstof

Een gerichte investeringsregeling voor de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische trekkers en machines is noodzakelijk, waarbij rekening moet worden gehouden met de leveringszekerheid van duurzame energie in het buitengebied. Die moet in dat geval namelijk gewaarborgd zijn. De inkoopprijs van dergelijke machines zal namelijk fors hoger zijn dan de huidige dieselvarianten. 

Daarnaast is een specifiek onderzoekfonds noodzakelijk om te onderzoeken welke brandstoffen bruikbaar zijn voor machines die (nog) niet kunnen werken met fossielvrije brandstoffen (voornamelijk elektriciteit). Een derde lijn, een innovatiefonds, draagt eveneens bij aan het reduceren van brandstof verbruik door (verdere) robotisering en automatisering. 

Bekijk alle uitgangspunten van Cumela

Hier vind je alvast een van onze uitgangspunten die betrekking heeft op de energietransitie, want Cumela zet zich voor jou als ondernemer in voor een goede omgang met dit onderwerp. 

"Duurzaam ondernemen levert rendement op. We stimuleren onze sector om het belang van de energietransitie te onderschrijven. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer voldoende tijd en ruimte krijgt om die omslag op een realistische, haalbare en betaalbare manier te maken."