ridderzaal, den haag, 2021 (4388)

Tien aanbevelingen voor de informateur

Datum: 1 april 2021
Laatst bijgewerkt: 1 april 2021
Door:
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is het voor de politici in Den Haag tijd om een coalitie te vormen. De spil in dit proces is de informateur. Hij of zij heeft de taak om ervoor te zorgen dat politieke partijen van verschillende pluimage tot een regeerakkoord komen. Om de informateur een eindje op weg te helpen, presenteren wij hier samen met de beleidsmedewerkers van Cumela tien aanbevelingen voor de informateur.

Werken moet lonen
Het gat tussen brutoloon en nettoloon moet kleiner worden. De extra loonheffing op uitbetaling van overwerk moet vervallen, omdat werk steeds vaker buiten het dagvenster moet plaatsvinden. Wie gaat werken naast een uitkering moet meer overhouden, zodat werken wordt gestimuleerd. Wanneer de belastingdruk lager wordt, hoeft het minimumloon niet omhoog om de koopkracht te verbeteren en worden de kosten voor werkgevers beperkt.

Regel de platformeconomie
De discussie rond schijnzelfstandigheid moet op een simpele manier worden opgelost. We zijn het er over eens dat de platformeconomie, waarbij opdrachtgevers bepalen wie wat wanneer doet, niet samengaat met ondernemerschap. Regel dus dat de werkenden voor platforms dit alleen via een dienstverband kunnen doen, want dan zijn we ook verlost van de discussie over schijnzelfstandigheid. Dan kan ook de Wet DBA in de prullenbak.

Geef ondernemers de ruimte om een gezonde mestmarkt in te richten
De afgelopen veertig jaar hebben cumelaondernemers het mestprobleem in Nederland opgelost door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, mest op maat te maken, nieuwe mestproducten te maken en mest die in Nederland niet plaatsbaar was te exporteren naar akkerbouwers in het buitenland die graag met natuurlijke mest bemesten. Waardevolle Nederlandse mestproducten worden naar ruim zestig landen over de hele wereld geëxporteerd. Zorg dat je hun kennis, ervaring en inzet niet frustreert door één-op-één-contracten te eisen, maar geef hen ruimte om samen met de sectorinitiatieven KeurMest en MineralenManager een gezonde mestmarkt in te richten, waarbij de vraag naar mest(producten) centraal staat.

Bied MKB’ers perspectief
Bescherm familiebedrijven door aanbestedende diensten als de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten te houden aan hun beloftes om MKB-vriendelijk aan te besteden. Handhaaf daarvoor op de MKB-toets. Investeer in voldoende menskracht en kennis bij deze organisaties en zorg dat zij kennis van de markt houden. Voorkom dat werken uit het oogpunt van beheersbaarheid van de overheidsorganisatie worden geclusterd, waardoor ze te groot worden voor lokale en regionale bedrijven. Gebeurt dit niet, dan wordt de overheid afhankelijk van enkele grote binnen- en buitenlandse ondernemers.

Tobroco elektrische G 2200 wiellader

Voer een vouchersysteem in voor het introduceren van nieuwe technologieën
Stap af van oude maatregelen, zoals het openstellen van investeringsregelingen alleen voor de primaire sector. Publieke middelen zijn veel efficiënter in te zetten door niet het eigendom, maar het gebruik te stimuleren. Dit kan door bedrijven vouchers toe te kennen, waarmee ze gezamenlijk of via een cumelabedrijf de nieuwe techniek kunnen gebruiken, waardoor deze op een veel groter areaal toepasbaar is.

Weg met de kalenderlandbouw
De natuur laat zich niet sturen en daarom moet er een eind komen aan de kalenderlandbouw. Stel heldere, controleerbare doelen en laat het aan de vakman om dat te realiseren. Leg de doelen samen met de sector vast en stel samen vast hoe doelen controleerbaar zijn.

Stimuleer beter bodembeheer
Beloon goed bodembeheer in de vorm van bijvoorbeeld carbon-credits en andere ecosysteemdiensten. De bodem speelt een belangrijke rol in klimaatadaptatie, waterkwaliteit en opslag van koolstof. Zorg ervoor dat belemmerende wetgeving de aanvoer van voldoende kwalitatief goede organische stof niet in de weg zit.

Maak (land)bouwverkeer altijd mogelijk op nieuwe oeververbindingen
Leg vast dat op nieuw aan te leggen bruggen altijd onbelemmerd landbouwverkeer kan worden afgewikkeld. Bij nieuwe bruggen voor rijkswegen zal een parallelbaan voor landbouwvoertuigen moeten zijn. Een route voor landbouwverkeer dient standaard in het pakket van eisen voor bruggen te worden opgenomen, te meer omdat oeververbindingen voor een gebruiksduur van vijftig tot tachtig jaar worden ontworpen. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid, aan minder emissies en aan een efficiënte bedrijfsvoering van gebruikers van (land)bouwvoertuigen.

Laat het onderwijs aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven
Voor het onderwijs is het belangrijk dat er vooral voor het mbo meer ruimte komt voor het laten aansluiten van de opleiding op de vraag van het bedrijfsleven. De opleidingen worden geborgd in de kwalificatiedossiers en die worden zo strikt gehanteerd dat er te weinig ruimte is voor innovaties en veranderende werkzaamheden. Meer speelruimte die scholen kunnen benutten in afstemming met het bedrijfsleven is zeer wenselijk.

Erken de voordelen van BBL en BOL
Door de huidige ‘gelijkwaardigheid’ tussen BOL en BBL worden de twee leerwegen miskend. Een student die de opleiding in de BOL doet, heeft meer theoretische achtergrond en een BBL’er heeft meer praktijk in de opleiding. Als je voor beide leerwegen hetzelfde diploma afgeeft, laat je niet de voordelen zien die beide leerwegen bieden.

Ontvang jij Grondig al?

Grondig is hét blad voor ondernemers en medewerkers in de cumelasector! Wij bieden een frisse blik op de sector, mensen, machines en ondernemen. Dagelijks produceren wij nieuws over agrarisch loonwerk, cultuurtechniek, grondverzet, meststoffendistributie, tuin, park en (land)bouwverkeer. Wil je graag een proefnummer of abonnement ontvangen? Stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar [email protected].