KLO-Grondroerders roepen aanbestedende dienst ter verantwoording

13 juni 2018
Grondroerders moeten kritische vragen stellen over het niet naleven van de CROW 500. Sinds 1 januari 2017 geldt de CROW publicatie 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze ‘richtlijn zorgvuldig grondroeren’ werd opgesteld door het Kabel & Leiding Overleg (KLO). Hierin staat beschreven dat de initiatiefnemer van een project tijd en budget moet reserveren om te borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen. Kabels en leidingen behoren daarbij in de ontwerpfase al gelokaliseerd te worden, daar waar het verifiëren c.q. controleren van die gelokaliseerde ligging normaliter in de uitvoeringsfase plaatsvond.

Stel kritische vragen bij de Nota
Volgens de 5 brancheverenigingen (Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB-Infra, UNETO-VNI en VERAS) die de grondroerders in het KLO vertegenwoordigen nemen aanbesteders nog te weinig hun verantwoording. Daarom roepen zij hun leden op kritische vragen te stellen bij de Nota van Inlichtingen over het niet naleven van de ‘richtlijn zorgvuldig grondroeren’ (CROW 500).

Controleer of aanbesteder zorgplicht naleeft
U doet er als inschrijver op een aanbesteding goed aan te controleren of de aanbesteder zijn zorgplicht is nagekomen: Is er een ORIËNTATIEVERZOEK en RISICO-INVENTARISATIE m.b.t. kabels en leidingen gedaan? Is in de ontwerpfase een MAATREGELENPLAN opgesteld en de werkelijke ligging van de kabels en leidingen gecontroleerd door deze te LOKALISEREN?

Informatie kabels & leidingen in aanbestedingsstukken opgenomen?
In een zo vroegtijdig mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure dient u na te gaan of en zo ja, wat er m.b.t. kabels en leidingen in de aanbestedingsstukken is opgenomen. Daarbij is van belang vast te stellen of de aanbesteder aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Is hier niet of niet volledig aan voldaan, is het raadzaam daarover vragen te stellen bij inlichtingen. Hoe eerder u deze vragen stelt, des te groter is de kans dat hierop nog wijziging plaats zal vinden en eventuele bijbehorende kosten buiten de concurrentie kunnen blijven.

Voorbeeld vragen
Om u te helpen bij de mogelijk te stellen vragen hebben de 5 KLO-grondroerders enkele voorbeeld vragen voor u opgesteld (zie bijlage).

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan s.v.p. contact op met Nico Willemsen via e-mailadres: nwillemsen@cumela.nl of bel naar: 06 - 22 52 98 05.

Auteur: Nico Willemsen
Bron: Kabel & Leiding Overleg