bouwplaats

Samen oplossingen zoeken voor prijsstijgingen en leveringsproblematiek

Datum: 21 september 2022
Laatst bijgewerkt: 21 september 2022
Door: Nico Willemsen
Hogere tarieven door gestegen brandstofprijzen. Een tekort aan materialen en personeel. Hoe bespreek je de gestegen kosten met je opdrachtgever? Een handelingskader kan de oplossing zijn. Op 26 september zit Cumela hierover met opdrachtgevers en brancheorganisaties om tafel tijdens de overlegtafel Infra Regionaal.
Heb jij goede oplossingen gevonden voor (lopende) contracten of projecten?

We horen graag welke oplossingen jij met je opdrachtgever(s) hebt gevonden om prijsstijgingen, materiaal- en personeelstekorten het hoofd te bieden, zodat we die kunnen meenemen naar het overleg op 26 september. Neem daarvoor contact op met Nico Willemsen via [email protected] of 06-22529805.

De oorlog in Oekraïne, de droogte, corona en de ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn allemaal oorzaken die we kunnen noemen voor de huidige prijsstijgingen en leveringsproblemen. Aangenomen werk kunnen bedrijven niet meer uitvoeren tegen de aangenomen aanneemsom, afgesproken voorwaarden en/of niet binnen de gestelde termijn. Verhuurbedrijven en agrarische loonbedrijven kampen met forse prijsstijgingen. De Cumela rekentool voor brandstoftoeslag of clausule biedt voor deze laatste bedrijven deels uitkomst. Helaas blijken de aannemers onder onze leden de prijsstijgingen slechts met wisselend succes met hun opdrachtgevers bespreekbaar te kunnen maken. Een handelingskader kan hierbij helpen.

Handelingskader bereiken

De sector heeft behoefte aan een handelingskader met uniforme afspraken, die als kapstok kan dienen voor de gesprekken tussen opdrachtgevers (OG) en opdrachtnemers (ON) over de huidige marktsituatie. Het doel is te zorgen voor continuïteit in lopende en nieuwe contracten tegen realistische marktcondities. Opdrachtgevers en brancheorganisaties hebben een reeks overleggen ingepland om voor eind oktober te komen tot een adviserend handelingskader. Cumela neemt deel aan de overlegtafel Infra Regionaal. Hieraan zitten vertegenwoordigers van waterschappen, provincies en gemeenten. De vertegenwoordigers van de opdrachtnemers zijn MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en Cumela.

Onderwerpen uit het eerste overleg

Tijdens het eerste overleg hebben partijen met behulp van achterbanraadplegingen aan deze tafel een gezamenlijk beeld geschetst van de problematiek waarvoor oplossingen gevonden moeten worden

Dit zijn de belangrijkste punten van aandacht:

  • Snel gestegen energie-, brandstof- en productprijzen. Indexeringsregelingen zijn (o.a. door de samenstelling en timing van de indexen) niet toereikend;
  • Plafondbedragen en verlengde gestanddoeningstermijnen zijn in deze omstandigheden zeer risicovol;
  • Veel onzekerheid rondom de beschikbaarheid en levering van materialen. Het is noodzakelijk om open en transparant te zijn over prijsstijgingen en problemen bij de levering/prijsvorming van bouwmaterialen, zodat OG en ON op basis van vertrouwen het gesprek kunnen voeren en een oplossing kunnen vinden. Daarnaast heeft minister Harbers (Infrastructuur) een belangrijke oproep gedaan om inzicht te verschaffen in wat de markt heeft gedaan om te komen tot alternatieve oplossingen;
  • De huidige marktsituatie is niet alleen ontstaan door de oorlog in Oekraïne, maar ook door corona, de stikstofproblematiek, droogte/laag water en de krapte op de arbeidsmarkt;
  • De budgetten van OG staan onder druk; Ze krijgen geen extra financiële middelen toegekend. Dit heeft effect op de reikwijdte van de werkzaamheden in lopende contracten. Ook heeft dit gevolgen voor het bereik van en de hoeveelheid nieuw werk dat OG naar de markt kunnen brengen. Zij zullen gaan uitstellen en/of prioriteren;
  • Deelbudgetten die ‘op slot zitten’ bij stilliggende projecten, kunnen OG niet doorschuiven naar andere projecten die wel uitgevoerd kunnen worden. Dit proces kunnen OG niet makkelijk oplossen;
  • Nutsleveranciers kampen met capaciteitsproblemen, waardoor lopende werken vertraging oplopen en OG nieuw werk moeten uitstellen;
  • De druk op het investeringsvermogen van marktpartijen in relatie tot de gewenste verduurzaming van materieel en bouwprocessen (in de toekomst);
  • OG ondervangen hun budgetkrapte in lopende werken door de ‘kaasschaafmethode’, waarbij ze werkzaamheden schrappen, ondanks dat het materieel, het personeel en de eenheidsprijzen van de aannemer hierop wel waren ingericht;
  • Opdrachtgevers, zeker de gemeenten, kampen met personeelskrapte, wat een groot effect heeft op het vinden van oplossingen in lopende contracten en het naar de markt brengen van nieuw werk.

Opdrachtgevers aan de regionale tafel (h)erkennen (veel van) de huidige problemen rondom prijsstijgingen en leveringsproblemen, mede omdat zij te maken hebben met dezelfde uitdagingen als opdrachtnemers. Zij zien echter ook dat er veel projecten zijn waarbinnen opdrachtgever en opdrachtnemer oplossingen vinden.

Deel jouw oplossing

‘Regionale’ opdrachtgevers zien het belang van de continuïteit van werk, maar zien niet overal (voldoende) (financiële) ruimte om oplossingen te vinden. In het tweede overleg, dat gepland staat op 26 september, zullen vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en opdrachtnemers dit verder met elkaar verkennen en praten over de invulling van het handelingskader.

 Een bijzonder punt van aandacht is de wijze waarop de verschillende achterbannen van de opdrachtgevers (de overige waterschappen/provincies/gemeenten) zullen omgaan met het uiteindelijke resultaat, aangezien de partijen aan tafel niet namens de gehele achterban kunnen spreken. De overleggen zijn dus uitdagend.

Cumela hoort graag welke oplossingen jij met je opdrachtgever(s) hebt gevonden om prijsstijgingen, materiaal- en personeelstekorten het hoofd te bieden, zodat we die kunnen meenemen naar het overleg op 26 september. Neem daarvoor contact op met Nico Willemsen via [email protected] of 06-22529805.