hand laptop papier

Uitleg SZW beleidsregels 'de zieke werknemer'

Datum: 28 augustus 2018
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Er is veel te doen over de privacy wetgeving in relatie tot een zieke werknemer. Wat mag je wel of niet vragen aan een zieke werknemer en wat mag je wel of niet vastleggen? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de beleidsregels 'de zieke werknemer' van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog steeds mag je niet veel als het gaat om een zieke werknemer. SZW verduidelijkt de huidige regels. Zijn we daar blij mee? Nee. Maar we moeten het er nu mee doen. In maart 2018 stuurden VNO-NCW en MKB-Nederland een brief naar de Tweede Kamer waarin ze aangaven dat werkgevers in de knel komen door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers.

Een werknemer moet zich op een juiste wijze arbeidsongeschikt melden (hij geeft aan dat hij door ongeschiktheid vanwege ziekte niet in staat is om zijn normale werkzaamheden te verrichten). Je mag bij de ziekmelding vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim.

De werkgever en werknemer kunnen het gesprek aangaan over de manier waarop de terugkeer naar het werk invulling kan krijgen. Daarbij kan de werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden nog wel kan verrichten. Goed werknemerschap brengt dit met zich mee. Als werkgever mag je de afspraken die zijn gemaakt over de uit te voeren taken of werkzaamheden vastleggen. Je mag de functionele mogelijkheden en beperkingen alleen schriftelijk vastleggen als deze door een bedrijfsarts zijn vastgesteld en gedeeld met werknemer en werkgever.

Deze spelregels maken de verantwoordelijkheden van werkgevers moeilijk na te komen. Vandaar de brief aan de Tweede Kamer.

De nu gegeven verduidelijking is dus nog op basis van de 'oude' spelregels. Pas na een wijziging door de wetgever kunnen werkgevers hun verantwoordelijkheden waarmaken. Zo ver is het helaas nog niet.

Ook is een uitleg gepubliceerd over het bepalen van loonwaarde. Belangrijk is dat je als werkgever de loonwaarde bepaalt. Eventueel kan een deskundige je hierin bijstaan. De bedrijfsarts bepaalt het percentage ziekte of arbeidsongeschiktheid maar als werkgever bepaal je dus de loonwaarde en mag je dit ook registreren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid