In kort bestek - Herziening verrekenprijs

Datum: 20 september 2022
Laatst bijgewerkt: 20 september 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
In elke editie van vakblad Grondig geeft Geralde Bouw-van de Bunt (adviseur juridische & GWW-zaken) antwoord op een vraag van een cumelaondernemer. In deze column een vraag over het herziening van de verrekenprijs.

Beste Geralde,

Ik ben van mening dat de afwijking van verrekenbare hoeveelheden in mijn bestek zo groot is dat ik recht heb op herziening van de verrekenprijs. Hoe werkt dat?

Beste aannemer,

Uitgangspunt bij verrekenbare hoeveelheden is dat bij afwijking deze hoeveelheden worden verrekend tegen de verrekenprijzen die bij de totstandkoming van het contract zijn overeengekomen. Volgens UAV paragraaf 39, lid 1, vormen de verrekenprijzen een onderdeel van de aannemingsovereenkomst. In dezelfde paragraaf 39 staat in lid 5 welke kosten in de verrekenprijs zijn inbegrepen. In artikel 01.03.03, lid 02, van de Standaard RAW Bepalingen is dit lid echter niet van toepassing verklaard.

Binnen de RAW-systematiek wordt de verrekenprijs bepaald door de prijzen per eenheid te verhogen met het percentage algemene kosten en winst en risico zoals deze in de inschrijvingsstaat door de aannemer zijn opgegeven (artikel 01.03.03, lid 01). Er wordt geen opslag toegekend voor uitvoeringskosten. Het argument hiervoor is dat een afwijking van verrekenbare hoeveelheden niet hoeft te leiden tot wijziging van de uitvoering en aanspraak van de aannemer op bijbetaling.

Voor een eventuele herziening van de verrekenprijs gelden twee voorwaarden (UAV paragraaf 39, lid 2): de afwijking van verrekenbare hoeveelheid bedraagt meer dan tien procent én de verrekenprijs blijkt aantoonbaar te hoog of laag te zijn. Wanneer de opdrachtgever en de aannemer van mening zijn dat aan beide genoemde voorwaarden wordt voldaan, moeten zij in onderling overleg bepalen wat de gewijzigde verrekenprijs wordt. De gewijzigde verrekenprijs geldt voor de gehele afwijking. Bij het vaststellen van de gewijzigde verrekenprijs moet de oorspronkelijke systematiek worden gevolgd en zal dus rekening moeten worden gehouden met de formule waarmee de verrekenprijs tot stand is gekomen en met de vastgestelde percentages die uit de ingediende inschrijvingsstaat te herleiden zijn.

Cumela Advies

Geralde Bouw-Van de Bunt

Adviseur Juridische Zaken