ruwvoerteelt

Onderzoek ruwvoerteelt belangrijk voor Cumela

Datum: 8 september 2020
Laatst bijgewerkt: 8 september 2020
Door: Maurice Steinbusch
Onderzoeksresultaten beïnvloeden wet- en regelgeving. Een belangrijke reden om als Cumela mee te werken aan het nieuwe onderzoeksprogramma: 'Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw'. Ook vinden we het waardevol om toegang te hebben tot nieuwe kennis over de teelt van ruwvoergewassen.

Wij gaan de komende jaren meewerken aan het landelijke onderzoeksprogramma Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw. Dit doen we omdat deelname hieraan de sector waardevolle informatie op kan leveren. Cumelabedrijven zijn dan ook belangrijke spelers in de ruwvoerteelt en willen de werkzaamheden graag op een goede en effectieve manier uitvoeren. Om dit te kunnen blijven doen is het noodzakelijk om toegang te hebben tot nieuwe kennis over de teelten.  

Invloed uitoefenen op regelgeving
Meedoen aan het onderzoekstraject kan ook de brancheorganisatie verder helpen. Zo krijgen we door onze deelname al in een vroeg stadium toegang tot de onderzoeksresultaten en worden we betrokken bij de bespreking ervan met andere partijen uit de ruwvoerketen. Dit is nodig want vaak hebben deze resultaten consequenties voor beleidskeuzes en wet- en regelgeving. Iets wat recent nog eens werd onderstreept toen bleek dat de langjarige maisproef met bemestingssystemen in Vredepeel er uiteindelijk mede aan bijgedragen heeft dat er vanaf 2021 geen verplichte drijfmestrijenbemesting wordt ingevoerd.

Het onderzoek
Het onderzoek gaat verder waar het in 2019 afgeronde onderzoeksprogramma ‘Ruwvoerproductie & Bodemmanagement’ stopte. Dit programma, wat in 2015 van start ging, leverde een aantal inzichten op in de verduurzaming van de teelt van gras en voedergewassen, maar er zijn nog een aantal vragen over die vragen om een antwoord. Ook zijn er ondertussen nieuwe vragen bijgekomen. Die worden verder aangevuld met nieuwe doelen als gevolg van de de visie kringlooplandbouw, opgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en het klimaatakkoord.

Dat levert voor het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw’ (2020-2023) de volgende doelen op:

  •  Verlaging van de emissies/verliezen van koolstof, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. 
  • Aanpassing aan klimaatverandering. 
  • Duurzaam bodembeheer op de korte en lange termijn.
  • Verhoging van biodiversiteit. 
  • Optimalisatie van ruwvoederproductie per oppervlakte eenheid.
  • Verhoging van de ruwvoerkwaliteit en -benutting.
  • Verhoging van de nutriëntenefficiëntie in de teelt.
  • Versterking ontwikkelingsmogelijkheden en rentabiliteit melkveehouderij.


Het gaat hier om een heel belangrijk onderzoek wat cumelabedrijven kan helpen, maar wat vooral ten goede komt aan de hele agrarisch sector. Dit doordat het grootste deel, circa 65 procent, van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van ruwvoer voor vee, bijvoorbeeld gras en snijmaïs. Door het grote areaalbeslag heeft de wijze van ruwvoerproductie een grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Alle winst die met dit onderzoek geboekt kan worden komt daarom direct ten goede aan het imago van de complete sector.  

Kennisverspreiding
Het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van LNV en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingssector en de agrarische productieketen, namelijk: Agrifirm, ForFarmers, Zuivel NL, Cumela en Plantum (en haar leden DLF, DSV zaden Nederland, Barenbrug, J. Joordens Zaadhandel, Limagrain en Vandinter SEMO). De uitvoering ligt bij Wageningen Plant Research, Wageningen Livestock Research en Louis Bolk Instituut.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het lopende onderzoek of je abonneren op de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt neem dan een kijkje op de website www.ruwvoerenbodem.nl.