Omgevingswet

Omgevingswet in 2022 van kracht

Datum: 7 april 2021
Laatst bijgewerkt: 7 april 2021
Door: Tom Luttikhold
De overheid streeft ernaar om op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking te laten treden. In aanloop naar die datum ga ik in elke editie van Grondig in op de ontwikkelingen en de bijzonderheden die deze wet met zich meebrengt. Deze editie trappen we af met een korte inleiding en geven we aan wat we vanuit Cumela willen gaan doen.

Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vervangen van de huidige wetten, besluiten en regelingen, zodat een overzichtelijker stelsel ontstaat waarin de spelregels voor de leefomgeving zijn opgenomen. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door de mogelijkheid om de regels beter op elkaar af te stemmen, moet een beter evenwicht ontstaan tussen het benutten en het beschermen van de leefomgeving. 

Door de mogelijkheid om de regels beter op elkaar af te stemmen, moet een beter evenwicht ontstaan tussen het benutten en het beschermen van de leefomgeving

Voor een aantal activiteiten zullen meer algemene regels gelden. De meeste worden opgenomen in één van de onderstaande besluiten die onder de Omgevingswet zullen gelden.  

Besluit kwaliteit leefomgeving 
Dit besluit beschrijft hoe overheden regels voor het omgevingsplan moet opstellen en welke regels dat zijn. 

Besluit activiteiten leefomgeving 
Hierin zijn de algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen, vergelijkbaar met het huidige Activiteitenbesluit. 

Besluit bouwwerken leefomgeving 
Regels over bouwen, verbouwen en gebruiken van bouwwerken. De regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. 

Omgevingsbesluit 
Regels over welke procedure er geldt en welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen. 

Voor de onderwerpen geluid, bodem, grondeigendom en natuur worden nieuwe wetten onder de Omgevingswet beschreven. Ook zal voor de meeste aanvragen de kortere proceduretermijn van acht weken gelden.  

Bij het in werking treden van de Omgevingswet moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gereed zijn. Via deze digitale omgeving is direct te zien welke regels voor de dan geldende situatie van toepassing zijn ten aanzien van bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Ook is het via het DSO mogelijk om een aanvraag voor één of meer activiteiten in te dienen. Het DSO vervangt dan ook de verschillende huidige sites waarmee informatie van het bestemmingsplan kan worden ingezien of een aanvraag omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit kan worden ingediend. 

Wat gebeurt er nu? 
Zowel het rijk, de provincies als de gemeenten zijn bezig om de voorbereidingen te treffen. Dit heeft tot en met begin 2021 vooral betrekking gehad op beleidsstukken waarin de visie wordt bepaald. In de komende maanden zal de praktische uitvoering worden beschreven in de omgevingsverordeningen. Hierin worden de doelstellingen uit de visies omgezet naar concrete eisen en waarden voor de leefomgeving. 

Bij voorkeur komen wij als Cumela vooraf aan tafel bij de bestuursorganen om input te leveren voor de omgevingsverordeningen 

Wij willen vanuit Cumela aansluiten bij deze stap. Het vaststellen van de omgevingsverordeningen is een openbare procedure, waarbij de mogelijkheid bestaat om zienswijzen in te dienen. Bij voorkeur komen wij als Cumela vooraf aan tafel bij de bestuursorganen om input te leveren voor de omgevingsverordeningen. Het doel hierbij is om de belangen van onze leden te behartigen en een goed uitgangspunt te bieden. Vanuit Cumela wordt bestuursleden gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren, maar daarover later meer. 

Toelichting 
In de komende edities van Grondig worden een aantal wijzigingen toegelicht die met de Omgevingswet worden doorgevoerd. Dit heeft betrekking op praktische wijzigingen en ontwikkelingen van de komende wijziging. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met Cumela Advies. 

Serie: Omgevingswet

De overheid streeft ernaar om op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking te laten treden. In aanloop naar die datum gaan we in elke editie van Grondig in op de ontwikkelingen en de bijzonderheden die deze wet met zich meebrengt en bundelen we die hier.