Kraan, graven, sloot, waterkant, bodem

Het toepassen van grond

Datum: 17 september 2021
Laatst bijgewerkt: 17 september 2021
Door: Tom Luttikhold
Het toepassen van grond of baggerspecie is alleen toegestaan in een functionele toepassing. Dit kunnen functionele toepassingen zijn in een werk of functionele toepassingen die geen werk zijn. In het Besluit activiteiten leefomgeving is een limitatieve opsomming opgenomen. We vatten het voor je samen.

Functionele toepassingen zijn het aanleggen, in stand houden, herstellen, veranderen of uitbreiden van de volgende werken: 

 • Wegen of spoorwegen, met daarbij ook bijbehorende geluidswallen, en bouwwerken en dijken. 
 • Ophogingen op of in de landbodem voor het realiseren van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden, tuinen of recreatieterreinen. 
 • Ophogingen op of in de landbodem voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van een terrein of het bevorderen van de landbouwkundige waarde, natuurwaarde of recreatieve waarde van een terrein. 
 • Afdeklagen op saneringslocaties, bovenafdichtingen op stortplaatsen en afdeklagen op grootschalige toepassingen of op toepassingen in een diepe plas. 
 • Herinrichtingen van winplaatsen of voormalige winplaatsen voor delfstoffen op de landbodem voor het maken van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden, tuinen, recreatieterreinen of het stabiliseren van wanden. 
 • Voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen (met uitzondering van diepe plassen) voor: 

- het voorkomen of beperken van overstromingen of wateroverlast (klimaatadaptief maken); 
- het bevorderen van de natuurwaarde of de recreatieve waarde daarvan; 
- het bevorderen van de doorvaart van de scheepvaart; 
- het herstellen of verbeteren van de ligging, vorm, afmeting en constructie van een waterstaatswerk. 

 • Suppleties van baggerspecie langs de kustlijn voor het herstellen of verbeteren van de kustverdediging. 
 • Opvullingen van oppervlaktewaterlichamen (met uitzondering van diepe plassen) of van diepe plassen voor diverse functies.  

 

Functionele toepassingen die geen werk zijn 
De volgende toepassingen zijn ook functioneel, maar zijn geen werk: 

 • Verspreiding van baggerspecie, met inbegrip van verspreiding in een weilanddepot, van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de regionale wateren. De baggerspecie is hier terechtgekomen door afspoeling en afkalving van materiaal van gronden die liggen aan of in het oppervlaktewaterlichaam en past men toe voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van die gronden en op landbouwgronden die tot maximaal 10 km afstand liggen van de plaats van vrijkomen van de baggerspecie. 
 • Verspreiding van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden of platen, voor het herstellen of verbeteren van de ecologische en morfologische functies van het sediment. 
 • Verspreiding van baggerspecie binnen uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden of platen. De baggerspecie is dan afkomstig uit een watergang die ligt in tot een oppervlaktewaterlichaam behorende uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden of platen. De baggerspecie past men toe voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van die gronden. 
   

Overige eisen  
Ten slotte zijn er overige eisen voor het functioneel toepassen van grond en baggerspecie van toepassing. Zo mag er niet meer materiaal worden toegepast dan noodzakelijk is volgens gangbare civieltechnische, bouwtechnische, milieuhygiënische, ecologische of esthetische maatstaven. 

Voor het aantonen van de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet degene die de partij toepast een bewijsmiddel hebben. Dit heet een ‘milieuverklaring bodemkwaliteit’. Daarnaast moet degene die toepast ook beschikken over een afleverbon. De enige uitzonderingen voor de verplichting is wanneer: 
- een particulier tot maximaal 25 kubieke meter grond of baggerspecie toepast; 
- grond die afkomstig is van landbouwgrond binnen eigen het bedrijf op eigen andere landbouwgrond wordt toegepast. De uitzondering geldt niet voor andere terreinen binnen het bedrijf, zoals het erf rondom bedrijfsgebouwen.

De milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Die kwaliteitseisen bestaan uit normwaarden voor diverse (chemische) verbindingen. De kwaliteitseisen zijn verschillend per toepassingssituatie. Zo gelden afzonderlijke algemene kwaliteitseisen voor het toepassen op de landbodem en voor het toepassen in oppervlaktewater.  

Voor een aantal bijzondere toepassingssituaties gelden afwijkende kwaliteitseisen, namelijk voor grootschalige toepassingen, toepassingen in diepe plassen en het verspreiden van baggerspecie. Voor tarragrond gelden specifieke kwaliteitseisen. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage B van de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2021. 

Bij alle gevallen van het toepassen van grond of baggerspecie kunnen specifieke regels worden opgenomen in het omgevingsplan of via maatwerk.