cao foto

Cao Groen, Grond en Infrastructuur uitgelegd

Datum: 29 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 3 mei 2021
Door: Jacqueline Tuinenga
Vanaf 1 januari 2021 geldt de cao Groen, Grond en Infrastructuur, de opvolger van de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO). Jacqueline Tuinenga zet de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

De cao Groen, Grond en Infrastructuur voor 2021 was al rond. Nu is ook de tekst beschikbaar van de nieuwe cao. De cao wordt 18 december bij het ministerie van SZW ingediend voor algemeen verbindend verklaring. Er wordt nog een interactieve versie van de tekst gemaakt en er wordt ook een cao boekje gedrukt. De boekjes worden in 2021 met Grondig worden meegezonden.

Cao Groen, Grond en Infrastructuur in tekst

Loon 
De lonen worden per 1 januari 2021 met 1,0 procent verhoogd. Vanaf 1 juli 2021 worden de lonen nogmaals aangepast met 0,5 procent. Let op: de loonsverhoging is alleen van toepassing voor werknemers ingedeeld in de functiegroepen A tot en met E. Bij lonen per vier weken vindt de aanpassing per 4 januari en 19 juli 2021 plaats. De vergoedingen worden met gelijke percentages aangepast. De loonschalen B0 en B1 vervallen, zodat de laagste lonen iets hoger starten. 

Bekijk hier de loontabellen en aanvullingen op het contract!

40 uur per week 
Een belangrijke wens van Cumela was de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor 40 uur aan te gaan. Die mogelijkheid komt er vanaf 1 januari 2021. De cao kent dus vanaf 2021 twee arbeidstijden: 38 en 40 uur. Bij een arbeidstijd van 40 uur is het uurloon gelijk aan het uurloon bij een arbeidstijd van 38 uur. Voor beide arbeidstijden wordt een loontabel in de cao opgenomen. 

Het zijn de vakantiedagen die zorgen voor een verschil tussen de twee arbeidstijden. Bij een arbeidsovereenkomst van 40 uur wordt op vrije dagen acht uur per dag betaald. Het 39e en 40e uur worden tegen 100 procent betaald en tellen mee in de grondslag voor de vakantietoeslag. Per saldo ontvangt de werknemer op jaarbasis ongeveer hetzelfde brutoloon als met een arbeidsovereenkomst voor 38 uur met uitbetaling van twee overuren tegen 130 procent. Dit komt doordat die werknemer op dagen die hij niet werkt 7,6 uur betaald krijgt. Administratief is het voor de werkgever veel eenvoudiger. 

Werknemers die nu een arbeidsovereenkomst voor 38 uur hebben, kunnen die omzetten naar een arbeidsovereenkomst voor 40 uur. Er zal dan een aanvulling op de arbeidsovereenkomst moeten worden opgemaakt om dit schriftelijk vast te leggen. Het loon van de werknemer blijft minimaal hetzelfde. Werknemers en werkgevers kunnen hulp vragen bij de omzetting bij de vakbonden of bij Cumela. Het is niet mogelijk dat werknemers nu al een arbeidsovereenkomst voor 40 uur (of meer) hebben. Mocht je toch denken dat dit bij jou zo is, neem dan contact op met de Ondernemerslijn. Volgens de huidige cao zou dit alleen kunnen voor werknemers ingedeeld in functiegroep F of hoger. 

Bij een arbeidsovereenkomst voor 40 uur heeft de werknemer ook recht op dertien atv-dagen. Dit verandert dus niet. Logischerwijs zijn dit dan dagen van acht uur. 

Dagvenster 
De huidige cao kent twee dagvensters. Elk jaar moet de werkgever vastleggen welk dagvenster hij hanteert. Vanaf 2021 is er nog één dagvenster van 6.00 tot 18.00 uur. Op verzoek van de werknemer kan een dagvenster van 5.00 uur tot 22.00 uur worden afgesproken. Het voordeel hiervan is dat de werknemer werk en privé beter kan combineren zonder dat de werkgever een onaangename-urentoeslag moet betalen. De gewerkte uren binnen het dagvenster worden tegen 100 procent betaald tot het aantal normale uren per dag: 7,6 of 8,0. Meer gewerkte uren per dag of werken buiten het dagvenster betekent een toeslag van 30 procent (overwerk respectievelijk onaangename-urentoeslag). 

Seniorenregeling 
De seniorenregeling wordt aangepast. Deelname wordt mogelijk vanaf 60 jaar. Dat is nu 57 jaar. Dit lijkt een verslechtering, maar daar staat tegenover dat deelname mogelijk wordt voor de duur van acht jaar, terwijl dat nu vijf jaar is. Deelname is mogelijk tot maximaal de AOW-leeftijd. Werkgevers krijgen een vergoeding die nu is gebaseerd op het salaris in E4, maar dit wordt aangepast naar E6. Voor werknemers met een hogere inschaling kan een hogere vergoeding worden toegekend. Deze aanpassingen leiden er toe dat er vanaf januari 2021 weer premie zal worden geïnd. De premie is 0,1 procent voor werkgevers en 0,1 procent voor werknemers. De huidige deelnemers aan de regeling kunnen daar maximaal acht jaar gebruik van maken, maar uiterlijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Onwerkbaar weer 
Er is een definitie gemaakt voor de term ‘onwerkbaar weer’. Deze definitie zal worden opgenomen in de huidige cao, die loopt tot en met 31 december 2020, zodat onze sector vanaf 1 november 2020 gebruik kan maken van de regeling van het UWV als de omstandigheden zich voordoen zoals omschreven in de definitie. Ook in de cao voor 2021 wordt deze tekst opgenomen. 

Lees meer over onwerkbaar weer

Aanvullend geboorteverlof 
Het aanvullende geboorteverlof voor partners wordt in de cao opgenomen. De wet hiervoor is op 1 juli 2020 ingegaan. De werknemer ontvangt een uitkering van 70 procent van het UWV. Afgesproken is dat werknemers dit kunnen aanvullen tot 100 procent door inlevering van uren. Tijdens het verlof bouwt de werknemer geen bovenwettelijke vakantiedagen of atv-dagen op.  

Ook de vijf dagen geboorteverlof voor de partner zullen in de cao worden opgenomen. Hierop moet ook artikel 62 (kort verzuim met behoud van loon) worden aangepast. 

Tarieven 2021 
Doordat dit onderhandelingsresultaat vroegtijdig bekend is, kun je hiermee rekening houden bij de bepaling van de tarieven voor 2021. Aan werkgeverszijde gaat het dan om een loonsverhoging, een verhoging van de vergoedingen en de premie voor de seniorenregeling.

Oproepkrachten 
De wet geeft een aantal mogelijkheden om af te wijken als het gaat om oproepcontracten. In de cao worden twee groepen oproepkrachten onderscheiden. Groep één is de seizoensoproepkracht die wordt ingezet in een functie die in de cao is genoemd voor werkzaamheden die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van maximaal negen maanden per jaar kan worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde medewerker kan worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar (zie voor de functies artikel 12, lid 2). 

Groep twee zijn de overige oproepkrachten. Voor deze groep geldt de wet. Dit houdt in dat:  

 •  de medewerker minimaal vier dagen tevoren moet worden opgeroepen. Dan is hij verplicht om te komen; 
 • als je de medewerker later oproept, de medewerker kan weigeren; 
 • als je de opdracht intrekt, de medewerker recht heeft op loon over de geplande uren; 
 • als je de opdracht wijzigt buiten de eerder geplande uren, de medewerker recht heeft op loon over de geplande uren; 
 • je in de dertiende maand schriftelijk een aanbod moet doen voor vaste uren gebaseerd op het aantal gewerkte uren in de laatste twaalf maanden. 
   

Voor de seizoensoproepkracht zijn afwijkende afspraken gemaakt en in de cao vastgelegd. Afgesproken is dat:  

 • de oproeptermijn (vier dagen) niet van toepassing is voor de in artikel 12 lid 2 genoemde functies; 
 • de medewerker geen recht heeft op loonbetaling als de oproep wordt gewijzigd of ingetrokken;  
 • de werkgever de medewerker na twaalf maanden geen aanbod hoeft te doen voor vaste uren. 

  Let op! Voor zowel een oproepkracht als een seizoensoproepkracht geldt dat oproepen, wijzigingen in de oproep en intrekken van de oproep altijd schriftelijk moeten worden gedaan. Dat kan dan wel weer via en e-mail, sms of WhatsApp.  

Overwerk 
De cao kent een artikel dat bepaalt dat een werknemer kan worden verplicht om over te werken op zaterdagmiddag. In de nieuwe cao worden deze werkzaamheden niet meer benoemd. Dat betekent dat ook noodzakelijke werkzaamheden in de mest of infra kunnen leiden tot de plicht van de werknemer om over te werken. Het maximum aantal overuren wordt vervangen door het maximum van de Arbeidstijdenwet. Er is sprake van overwerk als meer wordt gewerkt dan de normale arbeidstijd van 38 of 40 uur per week. Dit geldt ook voor parttimers. Artikel 22, lid 6, vervalt per 1 januari 2021. 

Voucherregeling scholing 
In de cao 2017-2019 is afgesproken dat werknemers een beroep kunnen doen op een individueel scholingsbudget. Deze regeling wordt in de cao voor 2021 voortgezet. 

Functiewaardering 
Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuw handboek functiewaardering met bijgewerkte en nieuwe functies. Net zoals nu gaat het om een systeem met referentiefuncties. Wil je hier meer over weten, dan kun je hier terecht. Vanaf de website kun je de functieomschrijvingen downloaden als Word-bestand of als pdf. Daarna kan de functieomschrijving worden aangepast aan de situatie in jouw bedrijf. 

Vanuit de cao ben je als werkgever verplicht om de functies binnen je bedrijf volgens de richtlijnen van het handboek in te delen in een functiegroep. Let erop vanaf 1 januari 2021 daarvoor het goede handboek te gebruiken. Het is niet nodig de oude functies om te zetten! We adviseren je wel deze te toetsen aan de hand van het nieuwe materiaal. Mocht het indelen van de functies tot nog toe niet zorgvuldig zijn gedaan, dan is dit een mooi moment voor een inhaalslag. 

Bekijk hier meer informatie over referentiefuncties!

Meststoffenwerkzaamheden
Onder meststoffenwerkzaamheden verstaan we werkzaamheden met meststoffen ten behoeve van de agrarische sector, waarbij gebruik wordt gemaakt van machines en/of werktuigen. Onder meststoffen worden verstaan dierlijke meststoffen, inclusief champost, en/of producten die zijn bestemd om: 

 1. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit stoffen, organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen die als zodanig kunnen dienen om grond of een groeimedium geschikt of beter geschikt te maken als voedingsbodem voor planten; 
 2. te worden gebruikt als groeimedium; 
 3. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, voor zover deze producten niet al zijn inbegrepen onder 1 of 2. 

 

Onder werkzaamheden wordt verstaan het afleveren van meststoffen aan handelaren in of gebruikers van meststoffen alsmede het met het oog daarop voorhanden of in voorraad hebben, aanbieden of vervoeren van meststoffen. Het produceren van meststoffen behoort niet tot de werkzaamheden. 

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
De cao-tekst inzake de loonbetalingsverplichting bij ziekte wordt aangepast aan de actuele stand van zaken (Arbowet). De aanbevelingen van een externe adviseur zullen worden overgenomen. 

Protocolafspraken 
Voor een aantal onderwerpen die op de cao-tafel zijn besproken, is meer onderzoek nodig, zoals voor vervroegd uittreden. Al wel is afgesproken dat werknemers van 45 jaar en ouder hun bovenwettelijke vakantiedagen kunnen opsparen conform de fiscale voorwaarden. Er zal een onderzoek worden gedaan naar werkgeluk. Een commissie van werkgevers en werknemers gaat een checklist maken om handvatten te geven hoe om te gaan met rouwverwerking van werkgever en werknemers. Ten slotte gaat een commissie aan de slag om een reglement te maken om de naleving van de cao te bevorderen.