omgevingswet, vergunning, plattegrond, gww

Blijven mijn vergunningen geldig?

Datum: 26 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 14 april 2021
Door: Tom Luttikhold
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent deze overgang voor mijn huidige vergunningen, meldingen en mogelijkheden op grond van het bestemmingsplan? Heb ik op 1  januari 2022 nog dezelfde vergunningen of moet ik mijn activiteiten opnieuw vastleggen? In dit tweede deel van deze serie gaan we daarop in.

Op 1 januari 2022 bestaan het bestemmingsplan, het Activiteitenbesluit en de milieuvergunning op grond van de Wabo niet meer. De geldende regels uit algemene besluiten en de specifieke regels uit vergunningen die zijn verleend voor de locatie verliezen hun rechtskracht. Om te voorkomen dat bedrijven vogelvrij worden verklaard in het omgevingsrecht heeft de overheid hiervoor twee oplossingen bedacht. 

1. Nieuwe direct werkende besluiten 
Voor een aantal milieuaspecten worden de meeste regels opgenomen in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin zijn de eisen opgenomen die voor alle bedrijfstakken gelden. Denk dan aan handelingen met bedrijfsafval, het in of op de bodem brengen van meststoffen of de opslag van vloeistoffen in een tank. Ook worden in het Bal eisen voor specifieke bedrijfstakken opgenomen, zoals een agrarisch loonwerkbedrijf, mestbehandeling, landbouwmechanisatie of een grondbank. Voor (ver)bouwwerkzaamheden komen de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in plaats van onder andere het Bouwbesluit. Hierin zijn de eisen opgenomen waaraan een bouwwerk moet voldoen. 

Zodra de activiteit op een locatie wordt uitgevoerd of een voorziening aanwezig is, zijn de eisen uit het Bal en/of het Bbl direct per 1 januari 2022 van toepassing. Daar gaan we in de volgende Grondig verder op in. Nog wel belangrijk om te vermelden is dat eisen ten aanzien van geluid, trillingen, geur en energiebesparing niet in het Bal terugkomen. Tot zover het gemakkelijke deel. 

2. De ‘bruidsschat’ 
Feitelijk gezien kan een gemeente pas op 1 januari 2022 aan de slag om een nieuw omgevingsplan op te stellen. Toch zijn veel gemeenten al bezig met de voorbereidingen, maar een nieuw plan voor het gehele gebied hoeven ze pas in 2029 klaar te hebben. Om onduidelijkheden te voorkomen, worden voor de tussenliggende tijd een aantal bestaande plannen en besluiten als ‘tijdelijk omgevingsplan’ aangewezen. Dit wordt ook wel de ‘bruidsschat’ genoemd. 

Wat zit daarin? De bruidsschat bevat in elk geval alle bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningenen en exploitatie- en inpassingsplannen die op 31 december 2021 in een gemeente van kracht zijn. Ook verleende vergunningen voor het afwijkend gebruik van ruimtelijke regels vallen onder de bepalingen van de bruidsschat. Dit wordt een verzameling van uiteenlopende eisen. Denk hierbij aan vergunningplichten voor het bouwen, milieuregels (eisen voor geluid, trilling, geur en energiebesparing), mogelijkheden om af te wijken van regels (maatwerk) en voorrangsbepalingen. 

Worden de activiteiten uitgevoerd op de gronden met de juiste bestemmingen en zijn de uitgevoerde activiteiten op de locatie bekend bij de gemeente of Omgevingsdienst? 

De verwachting is dat kort na het in werking treden de regels uit de bruidsschat worden gewijzigd om ontwikkelingen mogelijk te maken of dat zich gevallen voordoen waarin de regels uit de bruidsschat afwijken van de regels uit verleende vergunningen. De gemeente kan kiezen om nieuwe regels op te nemen in de bruidsschat, een deel van de regels te schrappen of een deel van de regels in de bruidsschat te wijzigen. Deze wijzigingen worden op de bekende wijze kenbaar gemaakt, waarna er een zienswijze en/of beroep kan worden ingediend. 

En nu? 
Voor nu is het voor Cumela-leden goed om eens te kijken naar de eigen bedrijfssituatie. Worden de activiteiten uitgevoerd op de gronden met de juiste bestemmingen en zijn de uitgevoerde activiteiten op de locatie bekend bij de gemeente of Omgevingsdienst? Wanneer dit goed is vastgelegd, draagt dat bij aan een goede overgang naar de Omgevingswet. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met Cumela Advies. 

Serie: Omgevingswet

De overheid streeft ernaar om op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking te laten treden. In aanloop naar die datum gaan we in elke editie van Grondig in op de ontwikkelingen en de bijzonderheden die deze wet met zich meebrengt en bundelen we die hier.