mest uitrijden donker

Schande Schouten

Datum: 8 september 2020
Laatst bijgewerkt: 9 september 2020
Door: Hans Verkerk
De Nederlandse overheid heeft ingestemd met de derogatiebeschikking dat op klei- en veengrasland de sleepvoettechniek alleen bij temperaturen onder de 20 graden mag worden gebruikt. Cumela is daar fel op tegen, omdat dit onze leden en hun medewerkers dwingt om bij nacht en ontij te werken. Landbouwminister Schouten was kennelijk zo bang om op onze argumenten in te moeten gaan dat ze deze verplichting in alle stilte, zonder mogelijkheid voor inspraak in de regelgeving heeft opgenomen. Een schandalige actie die de politiek en alle andere belanghebbenden buitenspel zet.

Hoe druk je een volstrekt onwerkbare en onuitlegbare regel door? Daarvoor kun je nu terecht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zij hebben ervoor gekozen stilzwijgend de verplichting in te voeren die regelt dat op derogatiebedrijven op klei- en veengrasland de sleepvoettechniek alleen nog gebruikt mag worden bij een temperatuur onder de 20 graden. Hierdoor hebben maatschappelijke partijen en brancheorganisaties geen gelegenheid gehad om hun mening over deze nieuwe regel kenbaar te maken en hun argumenten daartegen aan te dragen. Zo gaan we niet alleen naar kalenderlandbouw maar ook naar thermometerlandbouw. Wat is er gebeurd?

Op 21 juli 2020 is de derogatiebeschikking gepubliceerd met daarin de gewraakte extra voorwaarde. Luttele dagen later, op 31 juli is een regeling gepubliceerd waarin deze voorwaarde in de regels over het gebruik van meststoffen is opgenomen. Welbewust is hier de normale procedure, waarbij een regeling voordat die wordt vastgesteld, enkele weken openstaat voor inspraak door belanghebbenden overgeslagen. Makkelijk want dan hoef je niet in te gaan op de argumenten vanuit de sector en de maatschappij. 

Fors hogere kosten voor boeren
Bewust verplicht landbouwminister Carola Schouten werknemers in onze sector om 's nachts aan het werk te gaan. Want anders is het niet mogelijk om in de zomer tijdig alle mest op het land te krijgen. Werkgevers in onze sector moeten personeel in de zomer overdag naar huis sturen en 's nachts laten werken. Uren die ze dubbel moeten betalen en zo leiden tot forse hogere kosten voor de boeren.

Ook de bewoners van het buitengebied, dorpen en de randen van de steden krijgen te maken met nachtelijke overlast. Zij krijgen luidruchtige bemesters onder hun slaapkamerraam die de hele nacht mest aan het uitrijden zijn, omdat het overdag te warm was. En wat te denken van de effecten op de natuur? Hoeveel jonge hazen, konijnen en weidevogels gaan hierdoor doodgereden worden, omdat er in een deel van het jaar alleen in het holst van de nacht uitgereden mag worden?

In de regelgeving gefoezeld
Buitengewoon onfatsoenlijk is de manier waarop de nieuwe regeling midden in de vakantie in de regelgeving is gefoezeld. Het gaat allereerst in tegen de vaste verandermomenten voor regelgeving, waarbij op twee momenten in het jaar nieuwe regels gaan gelden. Deze regel is tegen alle afspraken in, zonder ondernemers in kennis te stellen, meteen de volgende dag in werking getreden. Ongewild en onbewust hebben de afgelopen maand onze ondernemers dus weer de mestregels overtreden. 

Maar het gaat nog verder. De regels van de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen zijn zogenaamde technische voorschriften. Bij het invoeren en wijzigen van technische voorschriften is het binnen de Europese Unie verplicht om deze vooraf te notificeren bij de andere lidstaten. Daardoor krijgen de andere lidstaten drie maanden de tijd om te beoordelen of deze technische voorschriften niet tot handelsbelemmeringen leiden. Ook deze notificatie is overgeslagen. Volgens ons betekent dit zelfs dat de regels niet rechtsgeldig zijn.

Schandalig
En nog zo één! Inmiddels hebben alle boeren die een derogatie hebben aangevraagd in de aanvraag al ondertekend dat zij zich aan deze regel zullen houden. Op het moment dat Cumela daar op 11 augustus bij het ministerie vragen over stelde, duurt het vervolgens tot 2 september voor daar antwoord op wordt gegeven. Mooi pal voordat iedereen de derogatie inmiddels heeft aangevraagd en ondertekend.

Het is een schandalige manier van handelen waarvan wij als brancheorganisatie een vieze smaak van in de mond hebben, omdat ondanks veelvuldige overleggen hier geen woord over gewisseld is. Nog kwalijker is dat onze ondernemers worden opgezadeld met nachtwerk en temperatuurlandbouw.  Waarmee we de landbouw nog meer regels opleggen en verder op kosten jagen.

Onze reactie op het 20 graden voorstel