Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Datum: 17 juni 2024
Laatst bijgewerkt: 18 juni 2024
Door: Jacqueline Tuinenga
Het onderwerp pensioen is hot. De pers besteedt er veel aandacht aan, maar jammer genoeg niet altijd op een positieve manier. Alle aandacht volgt op de Wet toekomst pensioenen (WTP), die in juli 2023 inging. Als werkgever moet jij je medewerkers hierover informeren. Het is dan ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Ook Cumela was betrokken bij de totstandkoming van de Wet toekomst pensioenen (WTP). In totaal namen drie mensen namens Cumela deel aan de gesprekken. Dat waren Sander van Meer als bestuurslid van BPL Pensioen op een stoel van Cumela, Alie Dijkstra als lid van het Verantwoordingsorgaan van BPL Pensioen en ondergetekende als werkgeverslid van de sociale partners.

Met een vierogenprincipe vindt de bewaking van de afgesproken pensioenregeling plaats

Met een vierogenprincipe vindt de bewaking van deze belangrijke arbeidsvoorwaarde plaats. Dat gebeurt zo:

  1. De sociale partners (werkgevers en werknemers) maken afspraken over de inhoud van de pensioenregeling.
  2. Het bestuur beoordeelt of het die kan uitvoeren.
  3. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur.
  4. Het Verantwoordingsorgaan benoemt een raad van toezicht, die het bestuur controleert.

BPL Pensioen moet ervoor zorgen dat elke werknemer die begint met pensioen opbouwen op een goed, waardevast pensioen kan rekenen.

De basis blijft hetzelfde

Onder de nieuwe wet verandert er het een en ander. Wat niet verandert: de verplichtstelling van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De uitkering van het pensioen duurt zolang de ex-werknemer leeft. De werknemer krijgt AOW van de overheid en een pensioen van BPL Pensioen. Als de (ex-)werknemer overlijdt, krijgt de nabestaande een nabestaandenpensioen. Ook als de werknemer arbeidsongeschikt raakt (en een uitkering ontvangt), blijft hij of zij pensioen opbouwen.

De toezegging voor de hoogte van een pensioen verandert in een inschatting

Wat verandert er?

Wat er verandert, is de manier van communiceren over pensioen. Nu betalen een werkgever en een werknemer samen premie. Daar staat een zogenaamde toezegging voor de hoogte van een pensioen tegenover. Die toezegging verdwijnt. Deze toezegging verandert in een inschatting. Beloftes bleken vaak lastig waar te maken en gaven daardoor een oneerlijk beeld van de toekomst. Voortaan ziet een deelnemer een inschatting. Leveren de beleggingen goede opbrengsten op? Dan gaan de pensioenen sneller omhoog. Er komt een reserve om tegenvallende beleggingen op te vangen en een verlaging van de ingegane pensioenen tegen te gaan.

Risicovoller beleggen

De manier van beleggen gaat afhangen van de leeftijd van de deelnemer. Voor jongere deelnemers komt er een risicovollere manier van beleggen dan voor oudere deelnemers. Deze rode draad stelde het pensioenfonds samen aan de hand van de resultaten uit een gehouden enquĂȘte onder de deelnemers. Op basis daarvan stelde het fonds het beleggingsbeleid samen.

De manier van beleggen gaat afhangen van de leeftijd van de deelnemer

Op dit moment werken alle betrokkenen hard aan afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Werkgevers- en werknemerspartijen maken deze afspraken en leggen de keuzes die zij maken vast in een transitieplan. Voor de zomer van 2024 moet er een plan klaar liggen. Vrijwillig aangesloten werkgevers kunnen op basis van dit plan bepalen of ze bij BPL Pensioen willen blijven. Voor verplicht aangesloten werkgevers geeft dit plan aan hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien.

Dekkingsgraad

Een belangrijk element is de dekkingsgraad op het moment van overgang naar het nieuwe stelsel. Op 1 februari 2024 stond die dekkingsgraad op 116,5 procent. Het bestuur heeft maatregelen genomen om in de tijd tot de overstap naar de nieuwe regels voor pensioenen zoveel mogelijk risico te vermijden. Deze dekkingsgraad blijkt namelijk ruim voldoende voor een mooie overgang in december 2026.

De zorgplicht van de werkgever omvat het goed informeren van zijn werknemers

De partijen maken keuzes bij het maken van het transitieplan. Vooropstaat dat de sociale partners vinden dat alle deelnemers erop vooruit moeten gaan. Ook vinden zij dat er zo weinig mogelijk schommelingen moeten zijn voor de lopende pensioenen. Op die manier wordt voorkomen dat er zogenaamde pech- en gelukgeneraties ontstaan. Daarover komt pas in 2026 meer duidelijkheid. Belangrijk is om te weten dat hierover wordt nagedacht.

Zorgplicht werkgever

Een werkgever betaalt premie aan het pensioenfonds voor deze belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar als werkgever heb je ook een zorgplicht. Deze zorgplicht omvat het goed informeren van je werknemers over het pensioen en dus ook over het nieuwe pensioenstelsel. Veel informatie hierover vind je op www.bplpensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel.