Lemken steketee

Ruime meerderheid in Tweede Kamer voor opnemen precisielandbouw in ecoregeling

Datum: 24 november 2021
Laatst bijgewerkt: 24 november 2021
Door: Maurice Steinbusch
Agrarische ondernemers die in het nieuwe landbouwbeleid kiezen voor een ecoregeling hoeven daarvoor niet zelf te investeren, maar mogen de werkzaamheden ook laten uitvoeren door cumelabedrijven. Deze opdracht heeft de Tweede Kamer aan LNV gegeven via een aangenomen motie van BBB en SGP.

De afgelopen tijd is door Cumela intensief lobbywerk gedaan om in het nieuwe landbouwbeleid meer ruimte te krijgen voor loonwerk. “Dit betekent dat nu voor het eerst ook het gebruik wordt gestimuleerd naast het eigendom,” aldus Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk. “Dit is een lang gekoesterde wens van Cumela zodat ook boeren en tuinders  die er strategisch en weloverwogen gekozen hebben om hun veldwerk uit te besteden aan een loonwerker in aanmerking kunnen komen voor de ecoregeling.”

In het nieuwe landbouwbeleid moeten agrarische bedrijven voor het verkrijgen van de maximale inkomenssteun voldoen aan zogenaamde ecoregelingen. Dit zijn werkmethoden om bjivoorbeeld de bodem te sparen, de biodiversiteit te bevorderen, verliezen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen door precisielandbouw te voorkomen of te beperken.

Om te voorkomen dat boeren hiervoor alleen in aanmerking komen als ze zelf investeren heeft Steinbusch er mede voor geijverd om vast te leggen dat ze deze vergoeding ook krijgen als ze het werk door een loonwerker laten doen. Dit heeft geresulteerd in een motie die is ingediend door Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP) bij de behandeling van de plannen voor het nieuwe landbouwbeleid. Bij de stemming over deze motie kregen ze hiervoor tweederde van de Tweede Kamer achter zich.

Het betekent dat op een groter areaal technieken ingezet kunnen worden die bijvoorbeeld de inzet van gewasbeschemingsmiddelen verder terugdringen of vervangen. Denk aan het laten schoffelen van bieten of mais. Boeren en tuinders kunnen op deze manier ook nieuwe technieken uittesten die dierlijke mest en andere meststoffen preciezer inzetten en de bodem sparen of verbeteren. “Dit is een gunstige ontwikkeling om te voldoen aan landelijke uitdagingen waar we voor staan”, stelt Steinbusch.

“Het mooiste zou het natuurlijk zijn als de Minister van LNV ook nog precisielandbouwtoepassing voor de veehouderij en dan met name voor het toedienen van mest op grasland opneemt in de ecoregelingen. Dit brengen we nog onder de aandacht van het ministerie en de landelijke politiek richting het volgende kamerdebat op 8 december.”

Wat zijn Ecoregelingen?

Ecoregelingen zijn maatregelen gericht op waterkwaliteit, bodem, biodiversiteit, landschap en klimaat.  Vanaf 2023 kunnen agrarische bedrijven die inkomenssteun vragen hieraan ook vrijwillig deelnemen. “Momenteel worden er een aantal ecoregelingen voorbereid die zich richten op de melkveehouderij”, aldus Manon Jansen, die als beleidsmedewerker op dit dossier samen met Maurice optrekt. “Voorbeelden daarvan zijn kruidenrijk grasland en ecologische slootschonen. Binnen de akkerbouw is dat bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerking of nu ook toepassingen voor precisielandbouw zoals de Tweede kamer graag wil. Agrariërs kunnen hier nu aan voldoen door zelf te investeren maar kunnen er ook voor kiezen de buurman, een loonwerker of machine van mechanisatiebedrijf te huren.”

Vervolg

De Ecoregeling is een nieuw instrument binnen het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Op 23 november heeft Europa het GLB voor de periode 2023 t/m 2027 goedgekeurd. Half december dienen de landbouwministers in de EU hun definitieve goedkeuring te geven. De aanpak hoe Nederland voldoet aan het GLB wordt beschreven in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Op 8 december vindt het definitieve debat in de Tweede Kamer over het NSP plaats. Eind van het jaar wordt van Nederland evenals van andere lidstaten verwacht om hun NSP voor te leggen aan de Europese Commissie. Dan wordt ook duidelijk welke maatregelen binnen de nieuwe ecoregeling gaan vallen.