silagewagen mais

Afspraken Landbouw Collectief goed ontvangen

Datum: 18 december 2019
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Maurice Steinbusch
"Het is goed dat er stappen worden gezet", vindt onze sectie agrarisch loonwerk in reactie op de stikstofafspraken die het kabinet maakte met het Landbouw Collectief. Toch houden we ook een slag om de arm. Dit omdat er bestaansonzekerheid blijft totdat er honderd procent zekerheid is over de regelgeving en omdat een provinciale drempelwaarde alsnog onzekerheid kan opleveren.

Het Landbouw Collectief, het initiatief waarin dertien primaire landbouworganisaties samenwerken, heeft met het kabinet op hoofdlijnen afspraken gemaakt om de problematiek rondom stikstof aan te pakken. Deze zijn te vinden in de bijgevoegde kamerbrief. Gezamenlijk willen we de stikstofneerslag in Nederland terugdringen en werken aan een gezonde toekomst voor de boer. Onze sectie agrarisch loonwerk is overwegend positief over het kader dat er ligt.
“Het is goed dat er tussen het Landbouw Collectief en het kabinet vruchtbare gesprekken hebben plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk gezien de onzekerheid, boosheid en machteloosheid die cumela-loonwerkers bij hun klanten en binnen hun eigen bedrijf ervaren”, legt Corné Vinke, voorzitter van de sectie agrarisch loonwerk, uit. “Het is goed dat er stappen worden gezet, maar totdat er honderd procent duidelijkheid is over de regelgeving blijft er bestaansonzekerheid. Ook begrijpen we als sectiebestuur de actiebereidheid en ondersteunen die zolang die binnen de normen en waarden van de sector valt en binnen de kaders van de wet blijft.”

Onzekerheid door drempelwaarde
Voor boeren lijkt er nu iets meer duidelijkheid te zijn gekomen. Voor individuele loonwerkers rondom Natura 2000-gebieden is die duidelijkheid er nog niet. Het vrijwillig opkopen, kan nog steeds leiden tot omzetverlies en onbenutte machines. Het blijft voor loonwerkers noodzakelijk hier rekening mee te houden in de komende periode. Een ander punt van zorg is dat het kabinet vasthoudt aan regionale normen in plaats van een landelijke drempelwaarde. Dit maakt de sector helaas nog te afhankelijk van de provinciale politieke verhoudingen. De overige punten vormen een goede basis. Veel hangt af van de verdere concrete uitwerking van de gemaakte afspraken. Ook na het reces blijft Cumela zich onafgebroken inzetten voor deze belangen.
De gedeelde uitgangspunten zijn dat er geen generieke inkrimping veehouderij én geen gedwongen sanering rondom Natura 2000-gebieden gaat plaatsvinden. 
Alle uitspraken kun je vinden in de bijgevoegde bijlage.

Maatregelen uitgelicht

 • Voor de activiteit bemesten en beweiden hoef je geen verplichte vergunning aan te vragen (vergunning Wet natuurbescherming).

Voor de melkveehouderij worden in de Spoedwet Stikstof, die de Eerste Kamer 18 december ook aannam, de volgende maatregelen verder uitgewerkt en opgenomen:

 • minder eiwit in het voer;
 • meer beweiden;
 • bemesting met watertoevoeging;
 • voor boeren die al hebben geïnvesteerd in innovatieve stallen vervalt de latente ruimte niet (ruimte tussen vergunning en stalcapaciteit);
 • ruim drieduizend agrarische bedrijven, die nog de zogeheten PAS-melding hebben gedaan, worden gelegaliseerd. Deze bedrijven konden geen Vergunning Natuurbescherming aanvragen, een PAS-melding volstond;
 • de overheid erkent dat de landbouw in de afgelopen jaren al veel stappen heeft gezet. Voor de toekomst worden niet alleen van de  landbouw stappen verwacht, maar ook van andere sectoren. In het bijzonder is er aandacht voor dat landbouwproductieruimte niet zomaar wegvloeit naar andere sectoren als gevolg van extern salderen.


Inzet Cumela
In haar lobby binnen en met VNO-NCW en goede constructieve contacten met het Landbouw Collectief en provincies heeft Cumela steeds de volgende punten verdedigd en aangedragen:

 • een werkbare drempelwaarde;
 • het ontkoppelen van dier- en fosfaatrechten én stikstofrechten;
 • het behoud van latente ruimte;
 • het niet zomaar leegkopen van de agrarische gebieden.
   

Meer informatie
Heb je nog vragen over de afspraken of over andere onderwerpen? Neem gerust contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel. 033 - 247 49 99 of per e-mail [email protected]