boot

Lichter pakket technische eisen drijvende werktuigen

Datum: 22 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 3 februari 2021
Door: Nico Willemsen
Cumela werkte samen met het ministerie van I&W, ILT en de Vereniging van Waterbouwers, erkende keuringsinstanties en een aantal fabrikanten aan een regeling om tot een lichter pakket aan technische eisen voor kleine drijvende werktuigen te komen. De verlichting van het eisenpakket zit hem voornamelijk in een uitbereiding van de uitzonderingen die zijn vastgelegd in bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling. Naar verwachting worden deze wijzigingen per 1 juli 2021 wettelijk van kracht. Hierop vooruitlopend heeft het ILT besloten dat drijvende werktuigen vanaf nu vooruitlopend op de voorgenomen wijzigingen definitief gecertificeerd kunnen worden.

Uitbreiding uitzonderingen in bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling
Sinds 1 januari 2019 is een binnenvaartcertificaat voor álle drijvende werktuigen en voor grote pleziervaartuigen verplicht. Ook een samenstel van koppelpontons met daarop een werkinstallatie wordt gezien als certificaatplichtig drijvend werktuig. Keuring van materieel van vóór 2009 volgens de overgangsbepaling “geen klaarblijkelijk gevaar” verliep sindsdien naar wens. Bij de certificering van materieel dat sinds 2009 in de vaart is genomen en bij nieuwbouw liepen keuringsinstanties echter nog tegen praktische problemen aan. Voor deze categorie vaartuigen is een lijst met uitzonderingen op de Europese binnenvaartregeling (ES-TRIN) gemaakt (Bijlage 3.12). Dit betreffen nationale voorschriften - dus alleen geldig binnen Nederland - voor het gebruik van drijvende werktuigen met een lengte van maximaal 20m op de wateren van zone 4 binnen Nederland. 

Uitzonderingen op zone 4 en > CEMT klasse 1
Nederlandse wateren en vaarwegen kennen twee verschillende classificaties. De indeling in zones hangt samen met de potentiële hoogte van de golfslag. De CEMT klasse zegt iets over de grootte van de schepen die er mogen varen, het is een vaarklasse-indeling. De oorspronkelijke eerder overeen gekomen uitzonderingen in bijlage 3.12 gelden voor alle zone 4 wateren. Van de extra uitzonderingen die nu overeen gekomen zijn mag alleen gebruik worden gemaakt op vaarwegen met een klassering lager dan CEMT klasse 1. Kleine drijvende werktuigen worden in de praktijk doorgaans vooral ingezet in ondiepe wateren waar je alleen kleine vaartuigen en recreatievaart treft. Als er onverhoopt wel op deze wateren gewerkt dient te worden zijn onderstaande uitzonderingen dus niet van toepassing. Ook het bevaren van deze diepere kanalen en rivieren om een ondiep werkgebied te bereiken is niet toegestaan. In zogenaamd plassengebieden is alleen de vaargeul verboden gebied.

Zonering binnenwateren

De eerder overeengekomen uitzonderingen waren echter nog niet toereikend. (zie ook artikel & checklist drijvend materieel) Daarom is Cumela met alle betrokkenen opnieuw aan tafel gegaan. Een uitbreiding van bijlage 3.12 met de volgende uitzonderingen is het gevolg. Kleine drijvende werktuigen die alleen varen op vaarwegen met een klassering lager dan CEMT klasse 1 worden tijdens de inspectie niet getoetst aan de hieronder opgesomde eisen in ES-TRIN.

 

 • Aluminium toegangsluik
  Het voorschrift dat de machinekamer (motorruimte) omgeven moet zijn met staal vervalt. In de praktijk is een toegangsluik vaak van aluminium. Dit volstaat. (Art. 3.04, lid 3)
   
 • Tweede voedingsbron
  Het voorschrift dat er een tweede voedingsbron (accu) moet zijn om bij uitval van de “normale accu” ervoor te zorgen dat de alarmeringen en signaleringen blijven werken vervalt. (Art. 7.03, lid 8)
   
 • Bediening met voetpedalen
  Verplichte bediening van voortstuwing middels een met de hand te bedienen gashendel vervalt. Veel maai- en veegboten zijn uitgerust met voetpedalen voor het bedienen van de voorstuwing. Dit wordt nu dus wel geaccepteerd. (Art. 7.04, lid 2)
   
 • Indicatie stuurstand d.m.v. lampjes
  Hoewel uitvoerbaar voegt deze verplichting in de praktijk voor kleine drijvende werktuigen weinig toe aan de veiligheid. Daarom mocht dit vervallen. (Art. 7.04, lid 3)
   
 • Verbod brandstoftank voor aanvaringsschot of achter hekschot
  Vervalt (Art. 8.05, lid 3)
   
 • Genormaliseerde bunkerkoppeling
  Voor binnenvaartschepen schrijft ES-TRIN een genormaliseerde bunkerkoppeling voor met een aparte ontluchting van de tank die groter moet zijn dan de vulleiding. Bij de meeste maai- en veegboten wordt er gebruik gemaakt van één leiding vanaf de vuldop naar de tank. Dit kan worden geaccepteerd, mits de vulopening groot genoeg is en de dop van een type is zodat automatische beluchting plaats vindt (Art. 8.05, lid 6)
   
 • Bunkerovervulbeveiliging
  Een verplichte voorziening, zoals op grote schepen, waarmee wordt voorkomen dat er te veel brandstof gebunkerd wordt is niet van toepassing. (Art. 8.05, lid 10 onder a)
   
 • Opslagkast voor brandbare vloeistoffen
  Zolang er geen brandbare vloeistoffen aan boord zijn met een vlampunt <55 graden C is een opslagkast niet verplicht. (Art. 14.13)
   
 • Alarminstallatie
  Een algemeen alarm waarmee scheepsleiding de bemanning kan waarschuwen vervalt aangezien kleine drijvende werktuigen doorgaans bemand worden door één enkel persoon. (Art. 22.03 lid 1)
   

Vanaf 1 juli 2021 geldig certificaat nodig
In beginsel moeten alle certificeringsplichtige drijvende werktuigen inmiddels ter inspectie gemeld zijn bij een erkende keuringsinstantie. Tijdens onze onderhandelingen met het ministerie van I&W en ILT trad ILT nog niet handhavend op. Als de uitbreiding van bijlage 3.12 per 1 juli wettelijk wordt vastgelegd mogen vanaf 1 juli 2021 kleine drijvende werktuigen alleen geëxploiteerd worden als zij zijn voorzien van een geldig certificaat. De keuringsinstanties zijn door ILT op de hoogte gebracht van dit voornemen. Verwacht mag worden dat zij dus voor die tijd alle aangemelde drijvende werktuigen zullen inspecteren en na goedkeuring van een geldig certificaat voorzien. Je kunt natuurlijk ook alvast zelf contact opnemen met een keuringsinstantie om een afspraak te maken.

Keuringsinstanties: