kantoorfoto's leden (38)

Compensatie transitievergoeding bij ziekte ondernemer uitgesteld

Datum: 27 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Voor transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever is wel vanaf 1 januari 2021 compensatie aan te vragen.

Minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit bekendgemaakt in onderstaande brief aan de Tweede Kamer.

Compensatie betaalde transitievergoedingen
In het regeerakkoord is opgenomen dat werkgevers in twee situaties compensatie kunnen aanvragen voor betaalde transitievergoedingen.
 

  • Sinds 1 april 2020 is het mogelijk compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
  • De tweede compensatieregeling gaat in per 1 januari 2021. Vanaf dan kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever.

Oorspronkelijk zou dit ook het geval zijn bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of gebreken van de werkgever, maar dit onderdeel is tot nader order uitgesteld. De beroepsverenigingen en UWV zijn nog in discussie over hoe getoetst kan worden of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken zijn werkzaamheden niet kan voortzetten.

Voorwaarde: vervallen van arbeidsplaatsen 
Met de compensatieregeling voor bedrijfsbeëindiging wil het kabinet voorkomen dat het betalen van transitievergoedingen leidt tot een onevenredig zware financiële last voor kleine werkgevers. Om in aanmerking te komen voor compensatie gelden een aantal voorwaarden:
 

  • Kleine ondernemingen: minder dan 25 werknemers. 
  • UWV moet voor minstens één werknemer toestemming verlenen de arbeidsovereenkomst op te zeggen om bedrijfseconomische redenen. Specifiek gaat het om het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege beëindiging van werkzaamheden. 
  • Overige contracten kunnen ook op andere manieren zijn beëindigd, bijvoorbeeld van rechtswege of met wederzijds goedvinden.

De definitieve regeling voor het aanvragen van compensatie bij bedrijfsbeëindiging is nog niet gepubliceerd.