Column - Kostenbepalende factoren buiten de besteksposten

Datum: 28 juli 2021
Laatst bijgewerkt: 28 juli 2021
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
Beste Geralde, Wij zijn gemalen aan het renoveren voor het hoogheemraadschap. In deel 3 van het bestek worden ons verplichtingen opgelegd, zoals de communicatie met de omgeving en werkzaamheden voor de flora en fauna. Ook wordt ons het gebruik van bepaalde software voorgeschreven, waar dan uiteraard ook weer extra kosten aan zijn verbonden. Opvallend genoeg zijn deze verplichtingen alleen in deel 3 opgenomen en zijn er in deel 2.2 geen besteksposten opgenomen die hierop wijzen. Mag dat?

Beste aannemer, 
Alle kostenbepalende factoren die te maken hebben met de uitvoering van het werk moeten worden vermeld in besteksposten (deel 2.2 van het RAW-bestek). Dit deel is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk. Met ‘het werk’ wordt hier bedoeld ‘hetgeen moet worden gerealiseerd’. De bestekposten zoals omschreven in deel 2.2 van het RAW-bestek dienen kostenhomogeen en meetbaar te zijn. Niet alle omstandigheden die de kosten beïnvloeden, zijn echter meetbaar. Er zijn daarom ook kostenbepalende factoren die niet met ‘het werk’ te maken hebben, maar met de omstandigheden waaronder dat werk moet worden uitgevoerd. Deze kostenbepalende factoren kunnen ook elders in het bestek tot uiting komen, zoals in deel 2.1 ‘Algemene gegevens’ of in deel 3 van het bestek. Denk hierbij aan algemene informatie, zoals de grondwaterstanden en de bodemgesteldheid. Daarnaast kunnen in de voorwaarden waaronder een bestekspost moet worden uitgevoerd kostenbepalende factoren zijn opgenomen, zoals verplichtingen die direct aan een bestekspost zijn gerelateerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de afwerking van het resultaat (knip- en snoeivlakken, artikel 51.42.07 lid 05), het verrichten van uitvoeringsmetingen, het leveren van bouwstof als bijbehorende verplichting (zand voor bestratingen, artikel 83.15.01 lid 01) of het ter beschikking stellen van (klein) materiaal dat hoort bij de levering van een bepaalde bouwstof (kunststof moffen, artikel 25.15.01 lid 03). 

Kortom, het is inderdaad toegestaan om kostenbepalende factoren buiten deel 2.2 op te nemen voor zover het gaat om algemene informatie of de voorwaarden waaronder een werk moet worden uitgevoerd.