Michelin, PFO-techniek, AxioBib VF Pro 710-70R42, draagkracht, bodem, grondig 2, 2023

Bodemregelgeving, kaderrichtlijn water, stikstof en meer

Datum: 22 september 2023
Laatst bijgewerkt: 22 september 2023
Door: Hans Verkerk
Hoe staat het met de belangrijke onderwerpen: bodemregelgeving, kaderrichtlijn water, stikstof, het Schone Lucht Akkoord en meer. Prinsjesdag 2023 gaf een mooie aanleiding om de balans op te maken. Met behulp van VNO-NCW en MKB Nederland zetten we ze op een rij.

Inhoud:

 • Herijking bodemregelgeving
 • Kaderrichtlijn Water 
 • Het Schone Lucht Akkoord 
 • Regeldruk
 • Stikstofslot
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Aanpak Piekbelasters
 • Nationaal Biodiversiteits Strategisch Actieplan 
 • Online fraude en cybercrime
Herijking bodemregelgeving

De komende jaren werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de herijking van de bodemregelgeving. De huidige bodemregelgeving ging in 2008 voor het laatst grondig op de schop. Opgaven zoals de circulaire economie; juridische ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet; (nieuwe) Europese richtlijnen, zoals de Kader Richtlijn Water en de Europese bodemrichtlijn, zijn de aanleiding. 

Het bedrijfsleven blijft meekijken of de regelgeving werkbaar blijft. Ook moet er voldoende ruimte blijven voor de (water)bouwsector en andere bedrijvigheid.
 

sloten
Kaderrichtlijn Water 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) probeert met het KRW impulsprogramma, via de regionale waterbeheerders, alle afgesproken maatregelen uit de stroomgebiedsbeheerplannen te realiseren. Beoogd onderdeel daarvan is het KRW Impulsprogramma bedrijfsleven, waarvoor VNO-NCW en MKB-Nederland een plan bij lenW indienden. 

Doel: nog dit jaar starten met activiteiten om te zorgen dat bedrijven zo veel mogelijk aan de KRW voldoen. Zo willen we beperkingen in hun activiteiten door de Kader Richtlijn Water vooromen.
 

Het Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Aangezien maatregelen uit dit akkoord meespelen bij het krijgen van vergunningen is dit ook voor het bedrijfsleven van belang. In het tweede kwartaal van 2024 start het neerzetten van het uitvoeringsprogramma voor 2024 - 2030. Voor de periode 2020-2023 was 50 miljoen euro beschikbaar. Voor 2024 en 2025 is dat 5 miljoen euro. Dit geld gaat naar specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. Een financiële steun voor gemeentes en provincies die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

stapel papier
Regeldruk

Een derde van de regels blijkt nauwelijks uitvoerbaar. Zo meldt het voortgangsrapportage regeldruk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de metingen in zes sectoren (het MKB lndicatorprogramma). Steeds vaker hebben ondernemers extern advies nodig om überhaupt aan regelgeving te kunnen voldoen. 

Hoe kleiner een bedrijf, hoe hoger de regeldruk. De stapeling en kosten van verplichtingen zijn het grootst in het sociale domein, ten aanzien van werkgeverschap. Ondertussen ervaren ondernemers een ware rapportage infarct. Daarom is het belangrijk dat een nieuw kabinet harde, meetbare reductiedoelstellingen voor regeldruk vaststelt.

Stikstofslot

Ondanks allerlei beleidsvoornemens van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hangt er nog steeds een stikstofslot aan Nederland. Wij, VNO-NCW, MKB Nederland en Cumela, pleiten ervoor om piekbelasters zo snel mogelijk uit te kopen, te verplaatsen of te laten innoveren. 

Alleen als de stikstofuitstoot naar beneden gaat, komt er weer ruimte voor bedrijven, met name ook in de energietransitie en elektrificatie. Ook moet worden gedacht aan regelingen die innovatie stimuleren. Op dit moment is het voor nieuwe technieken kostbaar en tijdrovend om geaccepteerd te worden. Voor de aanpak van de stikstofproblematiek wordt in 2024 in totaal ruim 300 miljoen euro ingezet voor het versterken van de natuur.

Gebiedsgerichte aanpak

In 2024 vervolgt LNV:

 • de beoordeling van gebiedsprogramma's;
 • het opstellen en vaststellen van het Meerjarenprogramma landelijk gebied 2024;
 • en het inzetten van de Nationale Grondbank (NGB) als instrument om de grondmobiliteit ten behoeve van de transitie in het landelijk gebied te versnellen. 

De Nationale Grondbank koopt op vrijwillige basis gronden aan en stelt deze weer beschikbaar voor provinciale gebiedsprocessen. Hiervoor is in 2024 100 miljoen euro beschikbaar.

Aanpak Piekbelasters

Voor de aanpak piekbelasters is de programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasters (UAPB) opgezet: deze ondersteunt agrarische bedrijven in het komen tot forse stikstofreductie. Op basis van verschillende (uit te werken) regelingen kunnen ondernemers de keuze maken om hun bedrijf te beëindigen dan wel anders vorm te geven door (combinaties van) innoveren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen. Deelname is vrijwillig.

Nationaal Biodiversiteits Strategisch Actieplan 

In 2024 vindt de presentatie van het Nationaal Biodiversiteit Strategisch Actieplan plaats. Het NBSAP vloeit voort uit het Global Biodiversity Framework, waarover partijen bij het VN-Biodiversiteitsverdrag in december 2022 afspraken maakten in Montreal. In dit NBSAP geeft Nederland weer hoe ze de doelen uit het Global Biodiversity Framework vertaalt in nationaal beleid.

Online fraude en cybercrime

Handhaving en preventie zijn ook voor de nieuwe vormen van criminaliteit zoals online fraude en hacken van groot belang om veiligheid te waarborgen. De politie krijgt extra middelen voor cybercrime.