gesprek, kantoor, ondernemer

Hoe bepaal je de waarde van je bedrijf?

Datum: 8 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 8 juli 2020
Door: Dieuwer Heins
Soms is het nodig om te weten hoeveel je bedrijf waard is, bijvoorbeeld als je deze wil verkopen of nadenkt over een overname. In dit artikel gaan we in op de factoren die een rol spelen in die waardebepaling.

Kort gezegd zijn er in de cumelasector twee factoren die de waarde van een bedrijf bepalen. De eerste factor is de waarde van het aanwezige materiaal en eventueel aanwezige onroerende zaken en voorraden. De tweede factor is het rendement dat door de organisatie wordt behaald in verhouding tot het eigen en totaal vermogen. Bij voortzetting van het bedrijf is vooral de tweede van belang.

Waarde bepalende factoren
We hebben een opsomming gemaakt van onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij de waardering van een bedrijf en die belangrijk zijn bij het overdraagbaar maken van een onderneming. Het gaat onder meer om de volgende zaken.

Visie en strategie 
Is er voldoende marktpotentie (kansen en bedreigingen)?

Is er voldoende onderscheidend vermogen, zoals:

 • de (contacten van de) directeur zelf,
 • type werkzaamheden,
 • specifieke technologie,
 • positief gepositioneerd in de markt,
 • hoge klanttevredenheid.

Is de organisatie flexibel om in de spelen op veranderingen?

Markt
Spreiding van activiteiten; voert het bedrijf verschillende type werkzaamheden uit?

Afhankelijkheid van opdrachtgevers:

 • Is voldoende spreiding van het klantenbestand?
 • Hoe stabiel is de omzet van deze klanten?
 • Zijn er langdurige contracten en hoe worden die beoordeeld?
 • Kan voldaan worden aan aanbestedingseisen/vergunningen

Organisatie
Afhankelijkheid management; is het bedrijf afhankelijk van bepaalde personen?

Goede organisatie:

 • Prettige werksfeer?
 • Duidelijk visie en strategie?
 • Focus op behalen van marge?
 • Aandacht voor kostenbeheersing?
 • Personeel vormt een goed team?

Is er een modern en rendabel machinepark?

 • Hoe is de machinebenutting?
 • Hoe zijn de onderhoudskosten?
 • Welke investeringen komen eraan?

Afhankelijkheid van leveranciers; zijn er langdurige contracten en hoe worden deze beoordeeld?

(Financiële ) resultaten
Track record:

 • Hoe zijn de resultaten afgelopen jaren geweest?
 • Hoe is de relatie met klanten?
 • Hoe heeft het team van medewerkers gefunctioneerd?

(Toekomstige) financieringslasten:

 • Rentabiliteit eigen en totaal vermogen?
 • Is het resultaat voldoende om financieringslasten te betalen (ook in toekomst)
 • Wat zijn eisen vanuit financieringsovereenkomsten (zekerheden / aflossingsverplichtingen)?

Efficiency geïnvesteerd vermogen:

 • Bij voortzetting is een goed renderend bedrijf met relatief veel vreemd vermogen meer waard dan een renderend bedrijf. met veel eigen vermogen (hefboomeffect).
 • Geen onnodig kapitaal in het bedrijf (overbodige machines, liquide middelen en andere bezittingen).
 • Verkopen of afsplitsen van niet-bedrijfsgebonden activa.
 • Efficiënt werkkapitaalbeheer (debiteuren, crediteuren en voorraden).
 • Zijn er financieringen die beter afgelost kunnen worden?
 • Een opgeschoonde balans zonder rekening courantverhoudingen en dergelijke.
 • Wat is een reële rendementseis voor het eigen vermogen?

Risicobeheer
Welke risico’s zijn er?

 • Debiteurenrisico.
 • Veranderingen in wet- en regelgeving.
 • Fiscale afrekeningen.
 • Ruimtelijke ordening & milieu.
 • Claims van klanten / leveranciers / derden.

​​​​​​​Welke risico’s zijn er op het gebied van personeel?

 • Beschikbaarheid.
 • Opleidings(eisen).
 • Langdurige contracten.
 • Arbeidsongeschiktheid.
 • Voldoen aan cao-afspraken en wettelijke regelingen.

Overdraagbaar maken
Ga je over tot verkoop van het bedrijf dan is het belangrijk om je bedrijf verkoop klaar te maken. Je werkt toe naar een situatie waarbij je de hoogst mogelijke prijs ontvangt. Ook de koper heeft hier een belang. Immers een goed draaiend bedrijf is gemakkelijker over te nemen en geeft minder risico.

Ook voor overdracht in de familie geldt dat het belangrijk is om het bedrijf klaar te maken voor de overname door de opvolger. Hoe beter de rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen des te gemakkelijker de overdracht is te financieren. Ook voor de bedrijfsoverdrager is dit van belang omdat het opgebouwde vermogen uit het bedrijf kan worden gehaald. Het grote verschil met verkoop aan een derde is dat ouders vaak met een minder hoge prijs genoegen nemen.

Afrekenen belasting
Houd er rekening mee dat een hogere waardering voor de fiscus, een hogere belastingaanslag betekent. Hoe dit exact uitpakt is afhankelijk van de situatie.

Meer weten?
Wil je meer weten over de waarde van je bedrijf of wil je een waardebepaling laten uitvoeren dan kun je terecht bij de adviseurs gespecialiseerd in bedrijfsoverdracht van Cumela Advies: Dieuwer Heins of Ad Karelse. Een andere manier om in contact te komen is, is door een e-mail sturen aan [email protected].

Wil je alvast meer te weten komen over een bedrijfsovername en het traject wat daarbij hoort kijk dan in ons dossier: Een succesvolle bedrijfsoverdracht begint zo!