Vakantietoeslag betalen over overuren?

18 december 2017
Door een wijziging in de Wet minimumloon hoort het loon dat u moet betalen voor overuren, soms ook tot het salaris waarover vakantietoeslag berekend moet worden. De cao die u toepast kan rechtsgeldig afwijken van deze nieuwe wetgeving. Wij merken dat sommige accountants rigoureus voor al hun klanten deze maatregel doorvoeren zonder naar de onderliggende cao te kijken. Het is dus van belang om te kijken wat er in de cao is geregeld alvorens de vakantietoeslag over overuren te berekenen. En controleer vooral ook wat uw loonadministratie heeft gedaan!

De cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen
In de cao LEO is in artikel 44 opgenomen dat de beloning voor overwerk niet behoort tot de grondslag voor het loon waarover vakantietoeslag berekend moet worden. De wijziging in de wet verandert hier niets aan.

De cao Bouw & Infra
In de cao Bouw&Infra wordt onderscheid gemaakt tussen de bouwplaatswerknemers en de UTA-werknemers. Voor de bouwplaatswerknemer geldt dat hij geen vakantietoeslag zal ontvangen over zijn overuren, omdat in de tekst is opgenomen dat de vakantietoeslag wordt berekend over het vast overeengekomen loon. Dat is garantieloon met eventuele prestatietoeslag.
Voor de UTA-werknemer staat in de cao dat de werkgever schriftelijk aan de werknemer kenbaar maakt op welke wijze compensatie wordt gegeven voor door de werkgever opgedragen overwerk. Dit betekent dat de werkgever kan opnemen dat er geen vakantietoeslag over overwerk wordt betaald. Dit moet de werkgever dus wel doen!

De cao Hoveniers
In de cao voor hoveniers en groenvoorzieners is opgenomen dat de vakantietoeslag wordt berekend over het loon behalve de beloning voor overwerk. Ook onder deze cao heeft u dus geen last van de aanstaande wetswijziging.

De cao Beroepsgoederenvervoer
In de cao BGV is bepaald dat het loon in de vierde periode maal 13 dan wel het loon over april x 12 de grondslag is voor de vakantietoeslag. Loon is gedefinieerd als het functieloon vermeerderd met een eventuele ploegendiensttoeslag en een eventuele persoonlijke toeslag ex artikel 23 van de cao. Ook hier geldt dus dat overwerk niet wordt meegenomen in de grondslag voor de vakantietoeslag.

Tip indien u vakantietoeslag moet betalen over overwerk
Zorg dat u de overuren van 2017 in 2017 uitbetaalt, of laat ze opnemen in tijd. Er is namelijk geen overgangsrecht. Het moment van uitbetalen is derhalve het ijkpunt. Betaalt u in 2018 overuren uit die in 2017 zijn gemaakt, dan moet u daar mogelijk vakantietoeslag over betalen als het een UTA-werknemer betreft en u geen andere afspraken heeft gemaakt.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: Wet Minimum Loon en diverse cao's