constructieplaat graafmachine

Wegwijs in de CE-markering

Datum: 2 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2022
Door: Corina van Zoest-Meester
In 1995 zijn veiligheidseisen voor machines opgenomen in de Europese Machinerichtlijn. Met een CE-markering laat een fabrikant zien dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor zijn product. Wel blijf je als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers. Cumela vertelt je meer over de CE-markering, de uitzonderingen en de verplichtingen als je van twee machines één maakt.

CE staat voor Conformité Européenne, dat betekent: in overeenstemming met Europese regelgeving. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten getoetst zijn aan alle eisen uit de Europese wetgevingen over CE-markering en dat hij heeft voldaan aan de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieueisen die van belang zijn. Vanaf 1995 is het verboden om machines zonder CE-markering aan te schaffen of te verhandelen. Ondanks de CE-markering blijf je als werkgever verantwoordelijk voor de veilige werkomgeving van jouw werknemers.  

Uitzonderingen

Trekkers vallen niet onder de Machinerichtlijn en hebben geen CE-markering nodig. Ook machines die voor 1995 zijn gemaakt, zijn uitgezonderd. Voor deze machines is wel een risicobeoordeling nodig.

Wanneer vervalt de CE-markering?

Als je een machine verandert, dan word jij in sommige gevallen de fabrikant van een nieuwe machine. Dat is zo wanneer:

  • het bedoelde gebruik van de machine wijzigt of
  • er nieuwe risico’s ontstaan of de bestaande risico’s groter worden.

De fabrikant (jij dus) moet er dan voor zorgen dat de machine aan alle CE-verplichtingen voldoet. Dat betekent dat je moet zorgen voor een technisch constructiedossier, een gebruikshandleiding en een EG-verklaring van overeenstemming.

CE + CE = Geen CE

Als je twee of meer machines aan elkaar koppelt, ontstaat een nieuwe machine. Je moet dan weer toetsen of de nieuwe machine voldoet aan de verplichtingen van de Europese Machinerichtlijn.

Je krijgt geen nieuwe machine als je een graafmachine en een verwisselbare graafbak combineert. Dit komt, omdat in de handleiding staat dat je graafbakken mag gebruiken. Kijk dus altijd in de handleiding naar de uitrustingsstukken (met CE-markering) die je aan de graafmachine mag koppelen. De Machinerichtlijn ziet een graafmachine met daaraan een velkop wel als nieuwe machine. Daarvoor moet je dus zorgen voor een CE-markering voor het geheel. Zorg bij aanschaf van het uitrustingsstuk dat de leverancier van het aanbouwdeel de conformiteitsverklaring voor het geheel afgeeft of laat dit door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Wie is eindverantwoordelijk?

Er is altijd maar één partij eindverantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering op een samengestelde machine. Als er geen persoon of instantie is die de CE-markering en de verklaring van overeenstemming heeft afgegeven, dan wordt het de verantwoordelijkheid van jouw bedrijf. Daarnaast ben je als werkgever altijd verplicht om veilige productie- en arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen aan je personeel.

Graskeien_preview
Hoe kom ik aan een CE-markering voor het geheel of voor een gewijzigde machine?

Een CE-markering kun je krijgen door de conformiteitsprocedure te volgen. Daarvoor zijn zes stappen nodig:

  1. De risico’s van de machine beoordelen.
  2. De risicobeoordeling vastleggen in een technisch constructiedossier. Bijlage VII van de Machinerichtlijn geeft aan welke documenten (o.a. constructietekeningen, testresultaten, EG-verklaring) aanwezig moeten zijn.
  3. Risico’s moeten beheerst worden.
  4. Opstellen Verklaring van Overeenstemming (fabrikant verklaart dat de machine veilig is).
  5. Opstellen gebruiksaanwijzing in de taal van de werkvloer.
  6. Aanbrengen CE-markering (type plaat) op de machine volgens de regels in Bijlage III.

Je kunt je hierbij ook laten ondersteunen door een veiligheidskundige of een bureau dat hierin is gespecialiseerd.

Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk?


Oorspronkelijke fabrikant past machine aan --> fabrikant is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk.

Jij brengt een substantiële wijziging aan --> jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk.

Jij past de machine aan, maar wijzigt die niet substantieel: 

--> voor machines die na 31 december 1994 in de Europese handel zijn gekomen, blijft de fabrikant verantwoordelijk en aansprakelijk op basis van het Warenwetbesluit machines;

--> voor machines die voor 1 januari 1995 al in de EER aanwezig waren, blijft de werkgever verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van veilige machines op grond van de Arbowet en het Arbobesluit.

Bron: Nederlandse arbeidsinspectie