richtlijnen, werkoverleg, bellen, medewerker, jong, 2019, onderhoud

Wat zijn nu eigenlijk atv-dagen?

Datum: 28 maart 2024
Laatst bijgewerkt: 28 maart 2024
Atv staat voor arbeidstijdverkorting. Atv-dagen zijn roostervrije dagen waarop een werknemer niet werkt. Deze maatregel werd in de jaren tachtig ingevoerd om meer werkgelegenheid te creëren. Op deze manier konden bedrijven meer werknemers aannemen, omdat de werktijd voor de werknemers werd ingekort. Om je op weg te helpen vind je hier een beslisboom voor vakantie- en atv-dagen.

Vakantie- en atv-dagen in één overzicht

Van werkgevers krijgen we weleens de opmerking dat ‘atv-dagen niet meer van deze tijd zijn’, want we leven in een tijd met veel werkaanbod. Atv-dagen vallen onder de afspraken die door sociale partners (werkgevers en vakbonden) zijn gemaakt en die vanuit een cao moeten worden nageleefd. We zien overigens dat veel bedrijven deze atv-dagen efficiënt weten in te plannen door middel van een jaarschema.

Hoe zijn atv-dagen geregeld in de wet?
De wet zegt niets over atv-dagen. Er bestaat dus geen wettelijk recht op deze vrije dagen. Atv-dagen worden vaak per cao geregeld en/of worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ook mag je als werkgever besluiten atv-dagen in te voeren, zonder dit vast te leggen in een cao of reglement.

Hoe is het geregeld in de cao Groen, Grond en Infrastructuur?
In de cao worden atv-dagen toegepast, dit staat beschreven in artikel 23 van de cao. De atv-dagen worden als volgt opgebouwd: een werknemer bouwt op jaarbasis 13 atv-dagen op, dat is 1 atv-dag per vier weken. Het is daarbij niet relevant of hij 38 of 40 uur per week werkt. Het aantal atv-dagen kun je berekenen naar rato van het dienstverband. Als werkgever en werknemer kun je samen afspraken maken over de opname van de atv-dagen. Jij kunt ervoor kiezen om roostervrije dagen toe te wijzen, bijvoorbeeld de kerstvakantie. Je moet dan alle toegewezen verplichte atv-dagen schriftelijk opnemen in een jaarschema.  Tijdens het opnemen van de atv-dagen heeft je werknemer gewoon recht op loon tegen 100 procent, zonder te werken.

Stel er is toch werk op een geplande atv-dag?
Mocht er onverhoopt toch werk zijn op een geplande atv-dag, dan kun jij je werknemer verplichten om op deze dag te komen werken. Denk bijvoorbeeld aan strooiwerkzaamheden bij gladheid. Jullie kunnen de atv-dag dan in overleg op een later moment inplannen.

Kan ik atv-dagen uitbetalen?
Voor atv-dagen gelden niet dezelfde regels als voor vakantiedagen. De cao geeft aan dat de niet opgenomen atv-dagen uiterlijk op 1 april van het volgende kalenderjaar moeten worden uitbetaald tegen 130 procent, anders vervallen op die datum de opgebouwde atv-dagen. Op verzoek van je werknemer en met jouw instemming als werkgever kun je de atv-dagen tijdens de opbouw direct (bijvoorbeeld maandelijks) uitbetalen tegen 130 procent van het feitelijk loon. Het feitelijk loon is het cao-loon of het hoger overeengekomen loon.

En hoe werkt het dan bij ziekte en uitdiensttreding?
Een werknemer bouwt geen atv-dagen op tijdens ziekte, zwangerschaps- of bevallingsverlof, verlof in het kader van de levensloopregeling, aanvullend geboorteverlof of bij opname van onbetaald verlof. Bij uitdiensttreding keer je de niet genoten atv-dagen uit tegen 130 procent, de niet genoten atv-dagen kan je werknemer in overleg ook opnemen voordat hij uit dienst gaat