Belasting

Wijzigingen wetgeving en premies 2022

Datum: 12 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 13 januari 2022
Door: Jacqueline Tuinenga
Traditiegetrouw zijn er een aantal wijzigingen in wetgeving en premies die ingaan per 1 januari. Wij zetten deze hieronder, in willekeurige volgorde, voor je op een rij.

Lonen
De cao lonen stijgen per 1 januari met 2%. Het Wettelijk Minimum Loon is toegenomen met 1,4%. De WML-lonen worden berekend over het eerdere onafgeronde bedrag, ga daarom uit van de gepubliceerde bedragen. Zoals ook opgenomen in onze loontabellen.

Loontabellen cao Groen, Grond en Infrastructuur en cao Bouw & Infra

STAP-regeling
Per 1 maart 2022 gaat dit loket open. STAP staat voor stimulans van de arbeidsmarktpositie. Iedereen kan voor zichzelf dit budget aanvragen voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. De fiscale regeling voor scholingsaftrek komt hiermee te vervallen. Let op, er is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2025 wordt er structureel geld voor gereserveerd.

Betaald Ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot het max dagloon) als zij dit verlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. De overige 17 weken van het verlof blijven onbetaald en kunnen tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. De cao Groen, Grond en Infrastructuur kent geen afspraken omtrent een aanvulling op de wettelijke uitkering. Hieronder vind je een overzicht van alle regelingen rondom kinderen.

Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds
De basispremie die bestond tot en met 2021 wordt vanaf 2022 afhankelijk van de SV-loonsom. De loonsom in 2020 bepaalt of een bedrijf een grote of kleine werkgever is. De grens ligt op € 882.500,-. Onder deze grens is de premie 5,99 %, daarboven is de premie 7,55 %.

Premies 2022
De werkgeverspremies voor 2022 zijn iets gedaald. De premie voor de zorgverzekeringswet daalt met 0,3%. Binnen de WGA premie vindt een kleine verschuiving plaats, de WGA whk daalt met 0,01% (waarvan de helft aan de werknemer ten goede komt) en de WGA ZW flex stijgt met 0,01%. Voor de werknemer is er dus een daling van 0,005% van de premie Whk. Daarnaast daalt de premie PAWW voor werknemers met 0,2%. De premies voor BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt zijn ongewijzigd ten opzichte van 2021.

Werkkostenregeling
De fiscale regeling voor vergoedingen aan werknemers, de werkkostenregeling, kent een percentage voor de vrije ruimte. Vanaf 1 januari 2022 is deze weer 1,7% van de eerste € 400.000,- loonsom. Over het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%. Deze percentages moeten worden genomen over het Loon voor Loonheffingen. De tijdelijke verruiming in het kader van corona komt hiermee te vervallen.

Nieuw is een gerichte vrijstelling voor thuiswerken van € 2,- per dag. Dit bedrag gaat niet ten koste van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

Seniorenregeling
Sinds 1 januari 2022 kan een werknemer gebruik maken van de uitgebreide Seniorenregeling. De regeling houdt in dat hij 3 jaar voor zijn AOW-datum 60% gaat werken. Hij bouwt dan geen dienstverbanddagen en geen leeftijdsdagen op maar ontvangt wel 85% van zijn oorspronkelijke salaris. De werkgever ontvangt twee maal de dagvergoeding uit het fonds seniorenregeling.

Verbod op rookruimtes
Sinds 1 januari 2004 hebben werknemers wettelijk recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat de machines, auto’s en kantine rookvrij moeten zijn. Per 1 januari 2022 wordt daar een belangrijk element aan toegevoegd, bedrijven mogen geen rookruimtes meer hebben. Als werkgever heb je geen zeggenschap of een werknemer wel of niet rookt, maar hij mag niet roken op het bedrijfsterrein.

Als je als werkgever het roken niet helemaal wilt ontmoedigen, dan is het mogleijk om los van de bedrijfsgebouwen een beschutte rookplek te maken. Voorwaarde is dat anderen hier geen hinder van ondervinden. Er mag dus niet tevens materiaal liggen opgeslagen. De vraag is wel hoe lang deze escape zal blijven omdat ingezet wordt op een rookvrije generatie.

Transitievergoeding
De maximum transitievergoeding wordt ieder jaar aangepast. Voor 2022 is dit € 86.000,- (of één jaarsalaris als dit meer dan dit bedrag per jaar is).

Naamswijziging
De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 de “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten.

Wet arbeid vreemdelingen
Werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER: EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) mogen langer werken in Nederland. Werkgevers kunnen voor deze werknemers een tewerkstellingsvergunning krijgen van drie in plaats van één jaar. Werkgevers kunnen een tewerkstellingsvergunning voor twee jaar krijgen als er in de Nederland en de EER geen werknemer te vinden is. De werknemers van buiten de EER krijgen een betere positie doordat de werkgever hen onder meer periodiek per bank moet betalen. Ook kan per 1 januari 2022 een aanvraag worden afgewezen als er geen economische activiteiten zijn bij de werkgever.

AOW
De AOW-leeftijd stijgt in 2022 met drie maanden naar 66 jaar en 7 maanden.