Waterwerk

Projectenkalender waterschapsmarkt

Datum: 23 december 2019
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2020
Door: Nico Willemsen
In december presenteert de Unie van Waterschappen de eerste versie van een gezamenlijke projectenkalender van alle 21 waterschappen in Nederland. De Stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW), waar Cumela sinds november 2018 deel van uitmaakt, is initiatiefnemer van de projectenkalender.

In het SWW waren betrokken partijen (Waterschappen, marktpartijen, HWBP en kennisinstellingen) het eens dat een meerjarig inzicht in de projecten van alle waterschappen voor iedereen waardevol kan zijn. Daarom gaf men het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) opdracht een projectenkalander samen te stellen. De projectenkalander wordt jaarlijks geactualiseerd. Op basis van dat inzicht gaan waterschappen met brancheverenigingen in gesprek over kansen en knelpunten met als doel om projecten effectief en op maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren.

Vijf goede redenen:

  1. Meerjarig inzicht zorgt voor continuiteit, een stabiele marktontwikkeling, minder pieken en dalen in het werk en een beheerst prijsniveau.
  2. Met zicht op continuiteit geeft het personeel in de sector een goed toekomstperspectief.
  3. Voor de toenemende complexiteit van werken is het vinden van een juiste match in vraag en aanbod zekerder.
  4. Inzicht in voortgang projecten maakt in voorbereiding- en uitvoeringsfase mogelijke knelpunten eerder zichtbaar.
  5. Naast waterschappen zijn ook andere opdrachtgevers in de waterbouwmarkt actief. Breder inzicht helpt bij keuzes van marktbenadering.

Meer inzicht
Van harte hopen we dat deze projectenkalender helpt bij het verkrijgen van meer inzicht en het maken van juiste strategische keuzes. Ook in de gesprekken met waterschappen die Cumela regionaal organiseert hopen we baat te hebben bij deze inzichten. Graag vernemen we  of- en zo ja hoe dit helpt. Ook staan we open voor suggesties hoe dit inzicht nog verbeteren kan. Het is immers pas versie 1.0

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp. Neem dan gerust contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail [email protected].