EPR bijeenkomst

Leidraad beheersing eikenprocessierups herzien

Datum: 9 oktober 2019
Laatst bijgewerkt: 26 februari 2020
Door: Nico Willemsen
Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal partijen, waaronder Cumela, gevraagd zich te organiseren om de eikenprocessierups (EPR) te helpen beheersen. Daartoe is een Kennisplatform ingericht die in beeld gaat brengen welke acties nodig zijn in het kader van preventie, uitvoering, opschaling en (na)zorg. In bijgaande vragenlijst kun je aangeven op welke onderdelen volgens jou de aanpak van het EPR-probleem extra aandacht nodig heeft.

Korte vragenlijst
Om beter in beeld te krijgen welke partijen actief zijn, welke rol zij vervullen en welke kennis en instrumenten beschikbaar en/of nodig zijn, vragen we jouw hulp. Je hoeft daarvoor alleen maar een paar korte vragen te beantwoorden. Tot en met 27 oktober kun jij hier jouw suggesties of op- en aanmerkingen kwijt. Deze informatie is onder andere nodig voor een update van de leidraad. 

Update leidraad beheersing eikenprocessierups
Dit najaar is Cumela samen met VHG namens jou actief betrokken bij een verdere aanscherping van deze leidraad. Ook enkele cumelaondernemers gaan hier actief een bijdrage aan leveren. Tijdens de landelijke bijeenkomst van 25 september werd al een voorlopige herziening van de leidraad beheersing eikenprocessierups gepresenteerd. Let op: dit is een voorlopige versie. De update kwam tot stand via het kennisplatform.

Landelijke bijeenkomst over beheersen eikenprocessierups
Op de landelijke bijeenkomst kwamen 500 professionals af. Aan de aanwezige gemeenten en groenbeheerders werden de tot nu toe bekende ervaringen gepresenteerd op het gebied van de te nemen maatregelen en de planning voor het beheersen van de eikenprocessierups. De effectiviteit van verschillende preventiemethoden, monitoring, de afvalverwerking en de gevaren voor de volksgezondheid kwamen aan de orde.

Kennisplatform biedt ondersteuning bij preventie en bestrijding
Het hoofddoel van het kennisplatform is het bieden van ondersteuning bij de preventie en bestrijding. Het kennisplatform coördineert de hiermee samenhangende informatievoorziening naar overheid, bedrijfsleven en burgers. Eén van de belangrijke taken van het platform voor de cumelasector is het inventariseren aan welke aanvullende kennis behoefte is en waarvoor eventueel nader onderzoek nodig is. Het RIVM voert de secretariële ondersteuning en coördinatie uit. Meer informatie over het kennisplatform en antwoord op veelgestelde vragen over de EPR kun je vinden op https://processierups.nl.

Meer informatie
Heb jij nog vragen? Neem gerust contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail [email protected].