maisplanten

Géén drijfmestrijenbemesting in mais per 2021

Datum: 20 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2020
Door: Toon van der Stok
Er komt geen verplichte drijfmestrijenbemesting voor de maisteelt op zand- en lössgrond. Minister Carola Schouten van LNV heeft deze week de Tweede Kamer laten weten dat ze afziet van dit voorstel. Daarvoor in de plaats komt wel een nieuw stukje kalenderlandbouw. Bemesting van maïsland mag pas vanaf 1 april.

Met de nieuwe maatregel slaat minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een andere weg in dan de in 2018 aangekondigde maatregel die is opgenomen in het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarin was opgenomen dat het vanaf 2021 verplicht zou zijn om bij mais op zand en lossgrond de drijfmest verplicht in rijenbemesting toe te dienen. De minister hield hier tot afgelopen maandag star aan vast. Met daarbij alleen een discussie of ruitzaaien een alternatief kon zijn. Die discussie is nu compleet van de baan.

Geen technische middelvoorschriften
Voortschrijdend inzicht, mede door de resultaten uit de 4-jarige praktijkproef in Vredepeel en de bevindingen dat onder ongunstige omstandigheden een averechts effect kan ontstaan geeft de minister aan als aanleiding voor dit besluit. De secties Agrarisch Loonwerk en Meststoffendistributie van Cumela kunnen zich vinden in het beleidsvoornemen om rijenbemesting niet in te voeren. Maurice Steinbusch beleidsmedewerker Agrarisch Loonwerk stelt dat het sowieso niet verstandig is om als beleidsmakers technische middelvoorschriften voor te schrijven. "Schrijf als overheid doelen voor. Laat ondernemers de keuze maken over de technische uitrusting die bij de bedrijfsvoering en bedrijfsfilosofie past." 

Niet investeren
Afgelopen jaren heeft Cumela er bij het ministerie veelvuldig op aangedrongen, ook middels werkbezoeken, om met duidelijkheid te komen over drijfmestrijenbemesting. De berichtgeving over exacte omschrijving van de technische voorschriften liet lang op zich wachten. De secties hebben daarom eind vorig jaar loonbedrijven uitdrukkelijk het advies gegeven geen investeringen aan te gaan, zolang niet in de wetgeving is vastgelegd wat de technische specificaties zouden worden.

Onwenselijke kalenderlandbouw
De sectie Agrarisch Loonwerk is erg ongelukkig met het nieuwe beleidsvoornemen om bemesten van maisland pas vanaf 1 april toe te staan. Steinbusch: "Dit  betekent dat 180.000 hectare maisland in een korte tijd, namelijk een tijdspanne van 4 á 5 weken, bemest moet worden. Dit betekent een flinke druk op de planning en werkorganisatie van individuele cumelabedrijven. Het betekent bovendien dat er extra investeringen gedaan moeten worden in apparatuur om de capaciteit te verhogen." 

Net als eerder bij de vanggewasverplichting houdt deze maatregel volgens Steinbusch geen rekening met weer en bodem, maar is een typische vorm van ‘kalenderlandbouw’. "De discussie die we gezien hebben bij de vanggewasverplichting als gevolg van een starre datum van 1 oktober, zal zich herhalen over het bemesten." 

Steinbusch wijst op de steeds grilliger weersomstandigheden waardoor gewassen soms juist vroeger gezaaid kunnen worden. "Het is dan juist noodzakelijk om de beschikbare werkbare dagen in het voorjaar te benutten om tijdig de percelen te kunnen bemesten. In andere jaren kan het belangrijk zijn om juist op droge dagen in maart als de bodemgesteldheid goed is en de weersomstandigheden er naar zijn de mest uit te kunnen rijden. Wij zullen er daarom bij het ministerie voor pleiten om de datum van 1 april te veranderen in 1 maart.

De sectie Agrarisch Loonwerk is vooral bevreesd dat het uiteindelijke resultaat niet beter wordt als er strikt vastgehouden wordt aan 1 april. Voor de praktijk betekent dit wel de stelregel: niet bemesten omdat het volgens de kalender mag, maar omdat bodem en weer het toelaten.

Onterecht geïnvesteerd
Voor cumelabedrijven en boeren die sinds de publicatie van het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn hebben geïnvesteerd in drijfmestrijenbemesting is deze plotselinge beleidswijziging wel een bittere pil. Steinbusch verzoekt cumelabedrijven die na 22 december 2017 hebben geïnvesteerd in drijfmestrijenbemesting zich te melden via: [email protected]. Hij wil namens Cumela samen met de bedrijven bekijken of het indienen van een schadeclaim haalbaar is.

Tot en met 15 juni is een internetconsultatie geopend waarop Cumela uitgebreider zal reageren op de voorgestelde nieuwe maatregel. Een ieder kan hierop reageren middels de volgende link: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbgm_en_ubm