Nieuws

 • Vorstverlet en CAO Bouw & Infra

  27 november 2019
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO
  Vanaf 4 november zijn de mogelijkheden voor vorstverlet weer ingegaan. Bedrijven die vallen onder de CAO Bouw & Infra hebben sinds deze datum weer de mogelijkheid om eventueel een WW-...
 • Lonen cao Bouw & Infra per 1 juli 2019

  1 juli 2019
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  De lonen van de cao Bouw & Infra voor Bouwplaatswerknemers en UTA werknemers worden per 1 juli 2019 (m.i.v. loonperiode 8) verhoogd met 3%.
 • Diefstalpreventietips GPS-systemen

  24 april 2019
  Recht en regelingen, Aansprakelijkheid
  GPS-systemen in trekkers zijn in trek bij dieven. De afgelopen weken was het raak in verschillende delen van ons land. In dit bericht leest u praktische tips om de kans op diefstal te...
 • Omgevingswet gaat verder volgens plan

  29 mei 2018
  Milieu en omgeving, Omgevingsrecht
  Er is 90 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met dit extra geld is het de bedoeling dat de planning daarmee op schema blijft lopen. Alles is nog...
 • Internetconsultatie: Uitbreiding en verruiming Vrijstellingsregeling plantenresten

  2 maart 2018
  Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  De overheid inventariseert middels een internetconsultatie de komende maand welke reacties geplande verruiming in de wetgeving van toepassing van natuurlijk materiaal in de land- en bosbouw...
 • Nieuw Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP3) vastgesteld

  8 december 2017
  Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017...
 • Omgevingswet treedt per 2021 in werking

  20 oktober 2017
  Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2021 geworden. Deze...
 • Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

  1 september 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger
  Op 7 augustus is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Deze consultatie staat inmiddels online. Reageren is mogelijk tot 18 september 2017.
 • Handhaving grondopslagen Overijssel

  11 januari 2017
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Milieu en omgeving, Opslag grond
  In de provincie Overijssel wordt de komende tijd op grote schaal de opslagen van grond bij CUMELA bedrijven gecontroleerd. De handhavende instantie (Omgevingsdiensten en/of IL&T)...
 • Afvalstoffen worden voortaan gemeld bij Rijkswaterstaat

  23 december 2016
  Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
 • ‘Puin op locatie betekent risico op asbest’

  6 december 2016
  Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  Een locatie is asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn. Een bedrijf dat de grond daar moet onderzoeken, dient in dat geval altijd eerst na te gaan of er asbest aanwezig...
 • Nieuwe CROW publicatie voor werken in of met verontreinigde grond

  2 december 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Kabels en leidingen
  De CROW-publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond” en CROW-publicatie 307 “Kabels en leidingen in verontreinigde bodem” zijn herzien en samengevoegd tot één nieuwe richtlijn (...
 • Ontwerp-Omgevingsvisie Overijssel ter inzage

  13 oktober 2016
  Milieu en omgeving, Omgevingsrecht
  De ontwerp-Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende documenten zijn op 13 september 2016 door gedeputeerde staten vastgesteld. Sinds 29 september ligt deze voor een periode van zeven weken...
 • Belangrijke stap in totstandkoming Omgevingswet

  26 september 2016
  Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  Zoals eerder aangegeven wordt er momenteel gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Met deze wet wil het kabinet bestaande wetgeving bundelen en vereenvoudigen. De nieuwe wet moet...
 • Illegale grondtoepassingen Brabant Noord

  15 augustus 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger, Milieu en omgeving, Opslag grond
  De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kreeg eind 2015 steeds meer signalen dat in de regio Brabant Noord op grote schaal illegaal grond wordt toegepast. Eind 2015 is gestart met een...
 • Internetconsultatieronde Omgevingswet

  7 juli 2016
  Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en...
 • Ladder van Lansink

  Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) en asbesthoudend afval

  8 juni 2016
  Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  Het afvalstoffenbeleid is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP-2). Het belangrijkste doel van dit plan is preventie: voorkomen dat afval ontstaat en ernaar streven...
 • Omgevingswet wordt ingevoerd in 2019

  2 juni 2016
  Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  In een brief gericht aan de Tweede Kamer geeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan dat de inwerkingtreding wordt verschoven van 2018 naar begin 2019.
 • De nieuwe Wet Natuurbescherming (WNB)

  7 april 2016
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Markt en Ondernemerschap, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Omgevingsrecht
  De Wet Natuurbescherming (WNB) treedt in werking op 1 januari 2017. Het is een nieuwe wet die drie bestaande wetten vervangt n.l. de Flora- en Faunawet, de Boswet en de...
 • Gewijzigde Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland vastgesteld

  9 november 2015
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  De provincie Noord-Holland heeft een gewijzigde PRV vastgesteld. hierdoor is het weer mogelijk, om onder voorwaarden, o.a. bebouwing uit te breiden.