Veilig landbouwroutenetwerk Leudal

16 mei 2018
CUMELA Nederland, LLTB en de Provincie Limburg werken met de gemeente Leudal aan een routenetwerk voor het doorgaande landbouwverkeer. Er zijn afspraken gemaakt over welke wegen deel uitmaken van het netwerk. De gemeente Leudal heeft de agrarische bedrijven in Leudal uitgenodigd om melding te maken van knelpunten die ze ervaren op het netwerk en gaat oplossingen hiervoor realiseren.

Het belang van een routenetwerk voor doorgaand landbouwverkeer
Door veranderende bedrijfsvoering op de agrarische bedrijven is het drukker geworden met landbouwverkeer op de wegen in het buitengebied van Leudal. Het aantal klachten en meldingen met betrekking tot het landbouwverkeer is de afgelopen jaren toegenomen. Dit was voor de gemeente de belangrijkste reden om samen met de branche te werken aan een landbouwroutenetwerk. Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk te voorkomen dat zwaar landbouwverkeer zich vermengt met kwetsbare verkeersdeelnemers. De veiligheid van alle weggebruikers wordt daardoor verbeterd. Daarnaast wil de gemeente overlast die landbouwverkeer veroorzaakt in de dorpen, zoveel mogelijk voorkomen. Uitgangspunt is dat de routes niet door de dorpen gaan. De gemeente streeft er ook naar dat vermenging van routes voor landbouwverkeer en routes voor fietsers zo veel mogelijk wordt vermeden. Aan de andere kant is het doel om er voor zorgen dat een onbelemmerd gebruik van de afgesproken routes zo goed mogelijk wordt gewaarborgd voor landbouwvoertuigen.

De uitvoering van maatregelen start in 2018
Op basis van de verzamelde knelpunten is een programma opgesteld om het gebruik van het routenet door landbouwverkeer te stimuleren en beter te faciliteren en om de veiligheid te verbeteren. In 2018, gaat een flink deel van het programma uitgevoerd worden. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in combinatie met het reguliere asfaltonderhoud. Alle informatie over het landbouwroutenetwerk in Leudal, de inventarisatie van knelpunten en het uitvoeringsprogramma om die knelpunten op te lossen, vindt u op ‘Landbouwscan Leudal’. Deze website is speciaal voor het project gemaakt.

Gebruik routes
De gemeente Leudal denkt dat het beschikbaar zijn van goed gefaciliteerde routes voor landbouwverkeer bijdraagt aan de bereidheid van de sector om die routes daadwerkelijk te gebruiken. Het feitelijk afdwingen van het gebruik is slechts beperkt mogelijk voor de gemeente. De bereikbaarheid van percelen zal altijd verzekerd moeten zijn, daar zullen ze niet aan tornen.
Regulering is wel in enige mate mogelijk door bijvoorbeeld geen breedteontheffingen meer te verlenen op wegen door de bebouwde kom of, door daar waar nodig en mogelijk, een inrijverbod in te stellen voor landbouwvoertuigen.
De gemeente gaat echter liever uit van de verantwoordelijkheid die ongetwijfeld door alle betrokkenen gevoeld wordt voor het veilig rijden met landbouwvoertuigen op de wegen in Leudal. Ze proberen om daar met alle betrokkenen de komende tijd goede en blijvende afspraken over te maken.
 

Auteur: Irma Gottenbos
Bron: Gemeente Leudal