Persbericht: Wetgeving afvallende lading wordt aangepast

1 oktober 2013
De wetgeving rond afvallende lading wordt in 2014 aangepast. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangekondigd op aandringen van CUMELA Nederland. Op 1 oktober is deze wijziging, in de verkeerswetgeving in 2014, in de Staatscourant gepubliceerd. In de nieuwe regeling is afdekken verplicht wanneer afvallende losse lading gevaar of hinder veroorzaakt. Dit moet een einde maken aan het bekeuren van bedrijven voor geringe hoeveelheden wegwaaiende maïs- of zandkorrels.
Veilig laden

De huidige toepassing van de regels rond afvallende lading is CUMELA Nederland al lang een doorn in het oog. Vooral in gebieden waar de politie het landbouwverkeer tot speerpunt had gemaakt, werden regelmatig boetes uitgedeeld voor afvallende lading. Het leidde in die gebieden tot een extra investeringsgolf in kleppen, zeilen en andere methoden om de lading van silagewagens af te dekken. Soms met een beperkt resultaat op het voorkomen van afvallende lading, want achtergebleven hakselresten op de dissel, chassis of zijschotten kunnen ook al tot afvallende lading worden bestempeld. De bekeuring bedraagt momenteel € 360,-! Met de huidige wet- en regelgeving was daar niets aan te doen, weet beleidsmedewerker verkeer Hero Dijkema. 'Het was nooit de bedoeling van de wetgever om bedrijven te beboeten, omdat er relatief onschuldig materiaal vanaf waaide. Dan zou je de gemeenten ook moeten beboeten omdat er blad van de bomen waait', aldus Dijkema.

Het ministerie heeft laten weten de wetgeving aan te passen en afdekken alleen verplicht te stellen voor afvallende of wegwaaiende losse lading, indien dit gevaar of hinder oplevert voor medeweggebruikers. 'Gevaar of hinder' is de nieuwe toevoeging. Aan het misverstand van sommige handhavers, dat losse lading altijd moet zijn afgedekt, wordt hiermee een einde gemaakt. Er moet wel altijd zodanig worden geladen, dat producten niet van de aanhanger kunnen vallen. Vaste producten zoals bieten, aardappelen of bijvoorbeeld puin moeten dus wel ruim onder de rand geladen worden of worden afgedekt.

Dijkema stelt wel dat afdeksystemen door de nieuwe regelgeving zeker niet overbodig zullen worden. Er moet altijd zodanig geladen worden, dat er zo min mogelijk mais, zand, grond of andere producten worden verloren. Bij het nemen van bochten of rotondes mag er geen mais of kuilgras van de aanhangwagen afvallen. Afdeksystemen en beheerst laden dragen hier zeker toe bij. Bij silagewagens, waarbij de lading aan de zijkant onder de schotten blijft, zal afdekken minder snel nodig zijn. Zeker op kippers en gronddumpers maken afdeksystemen het mogelijk om de volledige laadcapaciteit te benutten.”

Het verliezen van losse lading moet, nu en in de toekomst, tot een minimum worden beperkt. Dit is in het belang van de verkeersveiligheid van ons allemaal. Afdeksystemen en beheerst laden dragen hier toe bij. Al zal jurisprudentie de komende jaren moeten uitwijzen welke afvallende lading nu wel of geen gevaar of hinder oplevert.

In het vakblad Grondig staat deze maand meer over de nieuwe wetgeving voor afvallende lading. 

Auteur: Hero Dijkema