Cursus thema - Agrarisch en groentechniek

Basis bodemkunde

Optimale oogst, begaanbare sportvelden en golfbanen begint met zorgvuldig bodembeheer. Als cumelaondernemer heb je daar een adviesfunctie in. Daarom behandelen we in deze cursus theorie én praktijk: je ziet, voelt en ruikt de bodem, bestudeert de theorie en krijgt handvatten aangereikt om die theorie daadwerkelijk toe te passen. Zo kun je nog beter invulling geven aan je rol als gesprekspartner.

Bodembeheer in theorie en praktijk

Deze basiscursus duurt twee dagen en behandelt vier thema’s:

  • De rol van het cumelabedrijf t.o.v. de bodem (globaal): hoe verhouden de actuele ontwikkelingen zich tot de bodem en je opdrachtgever? En hoe hebben werkzaamheden van de cumelaondernemer invloed op de bodem?
  • Basis bodemkennis: in deze module komen alle gangbare grondsoorten aan de orde als we kijken naar de samenstelling en structuur van een bodem, en behandelen we verschillende bodemproblemen en de maatregelen die we daartegen kunnen nemen. Ook bekijken we welke machines wanneer in te zetten zijn en welke acties dat vraagt van je bedrijf.
  • Wijzen van bodemverbetering: in deze module gaan we in op drainage, het opheffen van storende lagen, profielverbetering, bemesten en bekalken, bodemverbeteraars, egalisatie en het voorkomen van bodemverdichting.
  • Praktijkcasus: we gaan het veld in om profielkuilen te bekijken. Zo kunnen we de effecten van goed en slecht bodembeheer direct zien en bespreken.

Docenten: Adviseurs Aequator Groen & Ruimte

De docent werkt voor Aequator Groen & Ruimte, een kennisbedrijf met specialisten op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling. De docent is bodemkundige en heeft veel kennis in huis van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op landgebruik (landbouw en natuur). Hij houdt zich bezig met advisering over bodemverbetering, bodemgeschiktheid, ontwatering en afwatering, bodemverdichting, peilgestuurde drainage, tegen gaan van maaivelddaling op veen, verdroging, waterberging, nieuwe beregeningstechnieken, bodemkarteringen, ontwikkelen van nieuwe natuur en duurzaam bodembeheer.

Bijzonderheden

Locatie van de cursus wordt later afgestemd, afhankelijk van de regio.