Afspraken Landbouw Collectief goed ontvangen

18 december 2019
"Het is goed dat er stappen worden gezet", aldus onze sectie agrarisch loonwerk in reactie op de stikstofafspraken die het kabinet maakte met het Landbouw Collectief. Toch wordt er ook een slag om de arm gehouden. Dit omdat er bestaansonzekerheid blijft totdat er honderd procent zekerheid is over de regelgeving en omdat een provinciale drempelwaarde alsnog onzekerheid kan opleveren.

Landbouw Collectief, het initiatief waarin dertien primaire landbouworganisaties samenwerken, heeft met het kabinet op hoofdlijnen afspraken gemaakt om de problematiek rondom stikstof aan te pakken. Deze zijn te vinden in de bijgevoegde kamerbrief. Gezamenlijk willen ze de stikstofneerslag in Nederland omlaag brengen en werken aan een gezonde toekomst voor de boer. Onze sectie agrarisch loonwerk is overwegend positief over het kader dat er ligt. 

“Het is goed dat er tussen het Landbouw Collectief en het kabinet vruchtbare gesprekken hebben plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk gezien de onzekerheid, boosheid en machteloosheid die Cumela-loonwerkers bij hun klanten en binnen hun eigen bedrijf ervaren”, aldus Corné Vinke, voorzitter van de sectie agrarisch loonwerk. “Het is goed dat er stappen worden gezet, maar totdat er honderd procent duidelijkheid is over de regelgeving blijft er bestaansonzekerheid. Ook begrijpen we als sectiebestuur de actiebereidheid en ondersteunen die zolang deze binnen de normen en waarden van de sector vallen en binnen de kaders van de wet blijven.”

Onzekerheid
Voor boeren lijkt er nu iets meer duidelijkheid te zijn gekomen. Voor individuele loonwerkers rondom Natura2000 - gebieden is die duidelijkheid er nog niet. Het vrijwillig opkopen kan nog steeds leiden tot omzetverlies en onbenutte machines. Het blijft voor loonwerkers zaak hier rekening mee te houden in de komende periode. Een ander punt van zorg is het door het kabinet vasthouden aan regionale norm in plaats van een landelijke drempelwaarde. Dit maakt de sector helaas nog te afhankelijk van de provinciale politieke verhoudingen. De overige punten vormen een goede basis. Veel hangt af van de nadere concrete uitwerking van deze gemaakte afspraken. Ook na het reces blijft Cumela zich onafgebroken inzetten voor deze belangen. 

Gedeelde uitgangspunten zijn dat er geen generieke inkrimping veehouderij én geen gedwongen sanering rondom Natura2000-gebieden gaat plaatsvinden. 
Alle uitspraken zijn te vinden in de bijgevoegde bijlage. 
 
Een paar maatregelen uitgelicht:
  • De activiteit bemesten en beweiden wordt niet vergunningsplichting (vergunning Wet natuurbescherming).

Voor de melkveehouderij worden in de Spoedwet Stikstof, die 18 december ook in de Eerste Kamer werd aangenomen, de volgende maatregelen verder uitgewerkt en opgenomen:

  • Minder eiwit in het voer.
  • Meer beweiden .
  • Bemesting met water toevoeging.
  • Voor boeren die al hebben geïnvesteerd in innovatieve stallen vervalt de latente ruimte niet (ruimte tussen vergunning en stalcapaciteit).
  • Ruim drieduizend agrarische bedrijven die nog de zogeheten PAS-melding hebben gedaan worden gelegaliseerd. Deze bedrijven konden geen Vergunning Natuurbescherming aanvragen een PAS-melding volstond.
  • Erkend wordt dat landbouw al veel stappen gezet heeft in de afgelopen jaren. Ook wordt gesteld dat niet alleen van de  landbouw stappen verwacht worden maar ook van andere sectoren. In het bijzonder is er aandacht voor dat landbouwproductieruimte niet zomaar wegvloeit naar andere sectoren als gevolg van extern salderen.
Inzet Cumela
In haar lobby binnen en met VNO-NCW en goede constructieve contacten met het Landbouw Collectief en provincies heeft Cumela steeds de volgende punten verdedigd en aangedragen: 
- een werkbare drempelwaarde; 
- het ontkoppelen van dier- en fosfaatrechten én stikstofrechten;
- het behoud van latente ruimte;
- het niet zomaar leegkopen van de agrarische gebieden.
 

 

 

Auteur: Maurice Steinbusch