Spelregels CUMELA Cursussen

22 augustus 2016
1

Aanmelding vindt plaats via de website van CUMELA Nederland: www.cumela.nl, of schriftelijk door middel van het aanmeldformulier. 

2

Het cursuscentrum van CUMELA Nederland zal om uw persoonsgegevens vragen zoals bijvoorbeeld uw adres en/of BSN-nummer. Deze gegevens worden door CUMELA Nederland zo nodig verstrekt aan opleidingscentra die de cursus verzorgen. Dit wordt alleen gedaan als deze gegevens zijn nodig voor de afgifte van certificaten, attesten, e.d. CUMELA Nederland respecteert uw privacy en gebruikt deze gegevens uitsluitend voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3

Het cursuscentrum van CUMELA Nederland bevestigt de aanmelding schriftelijk. Zij behoudt zich het recht voor om deelname aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren. Na acceptatie door CUMELA Nederland is de cursist ingeschreven.

4

De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

5

De cursusprijzen gelden voor leden van CUMELA Nederland. Voor niet cumelaleden geldt een toeslag van 33% op cursusprijs. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

6

Bij individuele aanmeldingen wordt de prijs per persoon vermeld onder voorbehoud van prijswijzigingen.

7

Bij een offerte voor een cursus op locatie wordt de prijs per groep vermeld. De vermelde prijs is exclusief kosten zoals zaalhuur, consumpties etc. Deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8

De vermelde cursusdata, plaatsen en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

9

Het cursusgeld wordt bij voorkeur voldaan door het afgeven van een éénmalige machtiging tot automatische incasso. Het cursusgeld wordt bij aanvang van de cursus afgeschreven. De opdrachtgever ontvangt daarvoor een factuur. 

Als de opdrachtgever ervoor kiest om geen machtiging tot automatische incasso af te geven, heeft CUMELA het recht om voor aanvang van de cursus een factuur te sturen. Deze factuur moet worden betaald binnen de tijd zoals weergegeven op de factuur.

10

De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk of per e-mail te annuleren tot 10 werkdagen voorafgaand aan de eerste cursusdag (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). De annulering dient gericht te zijn aan het cursuscentrum van CUMELA Nederland (cursus@cumela.nl).

Bij annulering binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de eerste cursusdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) is de volledige cursusprijs verschuldigd.  
De cursussen kunnen niet tussentijds worden geannuleerd. 

Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop of leergang. De mogelijkheid van vervanging kan door CUMELA Nederland worden uitgesloten.

In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal CUMELA Nederland het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door CUMELA Nederland gemaakte kosten.

11

CUMELA Nederland behoudt zich het recht voor om een cursus uit te stellen of te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn en/of indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval bestaat er geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.

12

De cursist of afnemer verklaart zich akkoord bij de aanmelding met deze spelregels en met de Algemene Voorwaarden van CUMELA. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en de hier genoemde spelregels prevaleren de laatste en wordt de betreffende bepaling uit de algemene voorwaarden buiten beschouwing gelaten. 

 

Auteur: Ira van Dijk