Bij de tijd met nieuw lesmateriaal Agrarisch Loonwerk

14 juli 2016
Wat een student aan het einde van zijn mbo-opleiding moet kennen en kunnen staat in het kwalificatiedossier. Vanaf schooljaar 2016-2017 werken de mbo-opleidingen vanuit een nieuw kwalificatiedossier. De Bedrijfstakgroep Groen, Grond, Infra (BTG GGI) wil voor alle opleidingen Groen, Grond, Infra kwalitatief goed en eenduidig lesmateriaal ontwikkelen dat voldoet aan de eisen die zowel het bedrijfsleven als het onderwijs stellen. Met het ondertekenen van een overeenkomst tussen AgriHolland en BTG GGI wordt gestart met het ontwikkelen van het eerste thema.
Paul Duijsings (voorzitter BTG GGI) Hannie Zweverink (bestuurslid BTG GGI) en Eddy Schoonhoven (directeur AgriHolland) ondertekenen de overeenkomst voor de ontwikkeling van de e-learning.
In overleg met de sector en het onderwijs is voor de opleiding Agrarisch Loonwerk en de opleiding Groen en Cultuurtechniek (beide niveau 3) het kwalificatiedossier uitgewerkt in een zestal thema’s. Per thema wordt bekeken of het lesmateriaal voldoet aan de eisen. Uit de inventarisatie is gebleken dat er weliswaar veel bruikbaar materiaal is, maar dat er weinig samenhang is en dat de kwaliteit van het lesmateriaal niet altijd voldoende is.
 
Kwalitatief lesmateriaal
Vanuit de BTG GGI is er de intentie om voor alle opleidingen Groen, Grond, Infra te komen tot kwalitatief goed, eenduidig en aansprekend lesmateriaal. Omdat het thema ‘bodem, bemesting, teelt en gewas’ een belangrijke basis vormt, is besloten om hier als eerste nieuw lesmateriaal voor te ontwikkelen. Het lesmateriaal wordt tot een interactieve e-learning ontwikkeld, maar de onderdelen kunnen ook in geprinte versies gebruikt worden.
 
Voor leerling én werknemer
Het lesmateriaal wordt niet alleen aangeboden aan de AOC’s voor hun leerlingen maar kan ook gebruikt worden door het bedrijfsleven om hun werknemers verder op te leiden. Het materiaal voor het thema ‘bodem, bemesting, teelt en gewas’ is naar verwachting in het voorjaar 2017 gereed.
 
Bedrijfstakgroep Groen, Grond, Infra
In de Bedrijfstakgroep Groen, Grond, Infra (BTG GGI) zijn de scholen (AOC’s) en de sociale partners in de sector verenigd. De sociale partners in de cumelasector zijn CUMELA Nederland, Vakvereniging HZC, FNV Agrarisch en Groen, CNV Vakmensen. De partijen in de BTG GGI willen gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en zorgen dat de instroom van goed opgeleide jonge mensen gewaarborgd wordt. De ontwikkeling van het lesmateriaal ‘bodem, bemesting, teelt en gewas’ wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het fonds Colland Arbeidsmarkt. De e-learning wordt ontwikkeld door AgriHolland.
Auteur: Dick Klop