Tekst cao LEO

2 september 2016
De tekst voor de nieuwe cao Landbouw Exploiterende Ondernemingen is op 31 augustus 2016 ingediend bij het Ministerie voor Sociale Zaken met het verzoek om deze tekst algemeen verbindend te verklaren. De looptijd van de cao is van 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2017. De tekst vindt u als bijlage bij dit bericht.

De tekst heeft langer op zich laten wachten dan voorzien. Er worden ook boekjes gedrukt, zodra deze beschikbaar zijn zullen wij deze verspreiden. De tekst wordt ook opgenomen op de website www.caoloonwerk.nl.

Nog even de belangrijkste punten uit de nieuwe cao:
• Per 1 juli 2016 zijn de lonen aangepast met 0,95% en per 1 januari 2017 worden de lonen aangepast met 0,75%. Nieuwe loontabellen zijn gepubliceerd.
• Tevens is afgesproken dat de cao wordt opengebroken als de werkgroep arbeidstijden een advies heeft geformuleerd voor cao partijen of als er overeenstemming is tussen cao partijen over de functies die in aanmerking komen voor de afwijking op de ketenbepaling in de WWZ.
• De opzegtermijnen bij einde dienstverband zijn aangepast aan het wettelijk regime. Dit betekent dat niet langer de leeftijd bepalend is voor de duur van de opzegtermijn maar de duur van het dienstverband. Dit betekent ook dat voor AOW-gerechtigde werknemers een opzegtermijn van 1 maand geldt.
• Artikel 27, 5 mei vervalt vanaf 2017. De vrije dag wordt toegevoegd aan de bovenwettelijke vakantiedagen.
• Artikel 44 en 45 inzake de BBL-leerling zijn aangepast zodat het mogelijk wordt de leerling een arbeidsovereenkomst aan te bieden die past bij zijn opleiding
• Artikel 52, prestatietoeslag vervalt. Bestaande rechten blijven gehandhaafd.
• Artikel 55, reistijdvergoeding. Om een gelijk speelveld te realiseren vervalt lid 6. Afspraken die voor 1 mei 2016 op basis van lid 6 tot stand zijn gekomen moeten tijdens de looptijd van de cao worden gemeld bij een op te richten paritaire commissie. Cao partijen bespreken tijdens de looptijd van de cao of en hoe de afspraken kunnen worden aangepast. Een juridische toets maakt hier onderdeel van uit.
• Artikel 62, kort verzuim. Het recht op een vrije dag voor ondertrouw vervalt. Bij de overige gebeurtenissen wordt ter verduidelijking opgenomen dat het recht op vrij alleen bestaat voor zover de gebeurtenis wordt bijgewoond.
• De cao heeft een dispensatieartikel gekregen.
• De cao is aangepast op de Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA)
• Voor de doelgroep van de participatiewet is een aparte loonschaal opgenomen in de cao die loopt van 100% wettelijk minimum loon (WML) tot 120% WML. De opbouw verloopt in zes stappen.
• Er komt een paritaire commissie die gericht is op correcte uitleg van de cao en het oplossen van eventuele geschillen daarover.
• De werkingssfeer wordt verduidelijkt door toe te voegen bij mestdistributie: “al dan niet voor derden”. Voor het werkgeversbegrip is aangesloten bij het begrip zoals gehanteerd bij BPL en de Colland cao.
• Artikel 7 gelegenheidswerk vervalt. De hier benoemde doelgroepen zijn opgenomen in artikel 35 lid 7, voor hen geldt het wettelijke minimum loon (WML).
• De inlenersbeloning voor uitzendkrachten is opgenomen in de cao. Tevens is afgesproken dat alleen NEN-gecertificeerde uitzendbureaus mogen worden ingeschakeld.
• In de cao is opgenomen dat de werkgever via een bedrijfsreglement kan regelen dat bedrijfseigendommen, zoals bijvoorbeeld de telefoon of computer, na een periode van 6 weken van ziekte op verzoek van werkgever worden ingeleverd.
• In de cao is de private aanvulling WW (3e jaar WW) opgenomen. De premie wordt door de werknemers betaald. Aangesloten zal worden bij de landelijke regeling.
• Er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om bij de seniorenregeling 100% pensioenopbouw mogelijk te maken.
• Tijdens de looptijd van de cao wordt een pilot uitgevoerd inzake scholing. Bij voldoende financiële middelen in het Fonds Arbeidsmarkt worden 200 vouchers a € 1500,- beschikbaar gesteld. Nadere uitwerking vindt plaats in de sectorcommissie.

Auteur: Jacqueline Tuinenga