Groen licht voor maatregelen in Sectorplan Agrarisch en Groen gericht op Loonwerk

12 november 2014
Sociale partners in de agrarische en groene sector betrokken bij de deelsector Loonwerk - CUMELA Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps – hebben groen licht gekregen voor de uitvoering van de maatregelen in Sectorplan Agrarisch en Groen gericht op het Loonwerk. Dit sectorplan is eerder dit jaar ingediend bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In het plan staan drie maatregelen beschreven die ervoor moeten zorgen dat medewerkers in de cumelasector langer, gezond en productief kunnen doorwerken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
De drie maatregelen hebben betrekking op:
·        Incompany bedrijfscholing levensfasebewust personeelsbeleid
Honderd bedrijven gaan een bedrijfstraining volgen waarin het voeren van functioneringsgesprekken, effectief communiceren en aandacht voor verschillende levensfasen in relatie tot werk en toekomstige veranderingen aan de orde komen.
·         Extra praktijkbegeleiding jonge medewerkers
Er wordt een landelijke pool opgezet van externe praktijkbegeleiders die jonge werknemers en hun leermeesters extra begeleiden.
·         Extra praktijkdagen jonge werknemers
Door het instellen van extra praktijkdagen voor jonge werknemers waarop ze de basisvaardigheden aanleren voor het bedienen van specifieke machines in de verschillende vakgebieden van de cumelasector.
 
Scholing en ontwikkeling moeten een basis leggen voor een goede toekomst voor de huidige werkenden in de sector en voor jonge, nieuwe werknemers die aan het begin van hun loopbaan staan. Het sectorplan sluit daarmee uitstekend aan op bijblijven, communiceren en op meer aandacht voor scholing en begeleiding van jonge werknemers. Voor huidige werknemers in de sector is het steeds belangrijker dat ze ‘bijblijven’ op gebied van veiligheid, gezondheid en ‘in balans’ blijven tussen werk en privé, zeker door langer werken, andere rolverdelingen (werk-privé) en technologische ontwikkelingen tegen de achtergrond van een veranderende maatschappij.
 
Met het groene licht voor het Sectorplan Agrarisch en Groen tekent het ministerie van SZW voor 50 procent van de uitvoeringskosten. De andere helft wordt namens de werkgevers collectief gefinancierd uit fonds Colland Arbeidsmarkt. Om deel te kunnen nemen aan de hiervoor beschreven maatregelen moeten de betrokken werkgevers in ieder geval ingeschreven zijn bij Colland en daaraan premie betalen onder de cao-code: 0004 (cao LEO). Binnenkort informeren de sociale partners betrokken bij de cao LEO de sector nader over de inhoud van de maatregelen, voorwaarden voor deelname en de aanmeldprocedures.
Auteur: Marijke Dorresteijn