Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

11 januari 2017
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 januari 2017 gepubliceerd. Deze treft u aan in de bijlagen.

U kunt aan de werknemer het wettelijk minimum-(jeugd)loon betalen als hij:

  • alleen op zaterdag werkt (zaterdaghulp);
  • een BBL-opleiding volgt op niveau 1, zie artikel 45 cao LEO;
  • scholier of student is (zoals bedoeld in de artikelen 3.13 lid 1 sub a van de Regeling ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv) van 16 december 2004, Staatsblad 2005, nr. 360);
  • huisvrouw/-man, asielzoeker of een zelfstandige boer is (zoals bedoeld onder overige categorieën arbeiders in het voormalig Besluit Gelegenheidsarbeiders sector Agrarisch Bedrijf, Staatscourant 12 januari 2004, nr. 6); 
  • uitkeringsgerechtigde is (zoals bedoeld in artikel 51 lid 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) van 16 december 2004, Staatsblad 2005, nr. 36.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking geldt de volgende loontabel:

Loontabel per 1 januari 2017

Aanvang

    €  1.551,60 (WML 23 jarige)

Na 1 jaar

€ 1603,32

Na 2 jaar

€ 1655,04

Na 3 jaar

€ 1706.76

Na 4 jaar

€ 1758.48

Na 5 jaar

€ 1810,20

Na 6 jaar

€1861.92

 Voor jeugdige werknemers worden de voor het WML vastgestelde percentages toegepast op de loonbedragen van  bovenstaande loontabel.

Auteur: Marie-José Lamers
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid