Overeenkomst herijking indelingsproces bij gedwongen overgang LEO-bouw

16 juli 2015
Sociale partners Bouw en LEO bereiken overeenstemming over nadere duiding van cultuur- en civieltechnische werkzaamheden.

De grenzen van de werkingssferen van de loonwerksector (LEO) en de sector bouwnijverheid (bouw) waren de afgelopen jaren met enige regelmaat onderwerp van discussie. Dit ondanks het feit dat sociale partners in hun cao’s gespiegelde werkingssfeerbepalingen hebben opgenomen.

Het beoordelen van de werkzaamheden tijdens een werkingssfeeronderzoek functioneerde niet optimaal vanwege onduidelijkheid over de uitleg van de begrippen cultuur- en civieltechnische werkzaamheden.

Sociale partners zijn er in geslaagd met elkaar nadere afspraken te maken over het duiden van deze begrippen.

Op basis van de gemaakte afspraken zijn partijen met elkaar tot pragmatische oplossingen voor de lopende juridische- en bezwaar procedures gekomen. Partijen zijn er van overtuigd dat door de afspraken een belangrijke bijdrage is geleverd aan de intentie van partijen om rust in de markt te creëren.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: cao partijen bouw en cao partijen LEO