Het belang van de Risico Inventarisatie en Evaluatie

26 februari 2019
Heeft u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) omdat het wettelijk moet of omdat u wilt dat de risico’s in kaart zijn gebracht? Voer een RI&E niet uit om te voldoen aan wettelijke verplichting maar doe het om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor u en uw medewerkers.
De verplichting tot het moeten beschikken over een RI&E is geregeld in artikel 5, eerste lid, van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een RI&E is voor bedrijven met minder dan vijf werknemers 300 euro, hoe groter het bedrijf hoe hoger de boete. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete."
 
Toon uw inspanningsverplichting
Wanneer de werkgever aantoonbaar inspanningen heeft verricht die gericht zijn op het voorkomen van de overtreding (lees bedrijfsongeval), kan dit leiden tot matiging van de boete. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:
-als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de arbeidsomstandighedenwetgeving;
-als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
-als er adequate instructies zijn gegeven;
-als er adequaat toezicht is gehouden.
 
De RI&E van Stigas
Stigas heeft nu een digitale RI&E die u op éénvoudige wijze door de mogelijke aandachtspunten op dit gebied heen loodst en waar al mogelijke maatregelen vermeld staan bij knelpunten die u vindt bij het inventariseren. Het gaat hier om een Risico Inventarisatie én Evaluatie. U zal bij een mogelijk risico na moeten gaan of het risico inmiddels al (voldoende)beheerst is of dat er nog (verdere)maatregelen genomen moeten worden om het risico te beheersen. Wilt u aan de slag met de RI&E? Ga naar https://derievanstigas.nl/.
 
Auteur: Peter Bredius
Bron: Stigas