bouwplaats

Welk effect heeft de stikstofproblematiek en wat doet Cumela?

Datum: 11 oktober 2019
Laatst bijgewerkt: 6 maart 2020
Door: Ilse Klaarenbeek
Twee ernstige problemen in de cumelasector zijn bij Cumela op kantoor het gesprek van de dag: de PFAS-houdende grond én de stikstofproblematiek. Onder andere sinds de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde en zeker na het rapport van de Commissie Remkes en de beleidsregels die zijn opgesteld door de twaalf provincies. Onze leden die werken aan wegen, watergangen, recreatie- en natuurterreinen, openbare grond en in het agrarisch loonwerk dreigen hun werk stil te zien vallen als overheden besluiten om het advies van de Commissie Remkes en de voorgestelde nieuwe beleidsregels van de provincies op te volgen. De meeste cumelabedrijven merken dit momenteel (nog) niet, maar dat zal op korte termijn wel gaan gebeuren.

Directe bedreiging voor de landbouw
De voorgestelde maatregelen raken, onder andere, de agrarische sector hard. De regelgeving die er nu ligt, zorgt voor uitholling van deze sector. De afspraken doen geen recht aan de mooie ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en efficiëntie in de sector, waar we in Nederland trots op mogen zijn! Het uithollen van agrarische bedrijven heeft direct effect op het agrarisch loonwerk van onze leden. Vanuit Cumela pleiten we daarom voor een eerlijke kans voor agrarische bedrijven en adviseren we de minister en politici om de ammoniakrechten en dierrechten te ontkoppelen bij het extern salderen. Gebeurt dit niet, dan worden vergunningen gekocht door andere (kapitaalkrachtige) industrieën en kan een boer die wil uitbreiden de extra rechten nergens meer kopen. Dit is een directe bedreiging voor de landbouw en dus ook voor de cumelasector! 

Effecten op Meststoffendistributie en Agrarisch loonwerk
De stikstofproblematiek heeft een duidelijk effect op de Meststoffendistributie en het Agrarisch loonwerk. Het telkens opnieuw aanvragen van vergunningen is onwerkbaar en betekent een flinke administratieve last. Het opkopen van extra veehouderijen zorgt voor vermindering van het mesttransport. Werkzaamheden rondom Natura 2000-gebieden voor individuele cumelabedrijven vallen weg en de grote onzekerheid bij agrariërs leidt tot een afwachtende houding op het gebied van bodem- en graslandverbeteringen. Voor individuele cumelabedrijven, die werken voor de agrarische sector, kan dus een deel van de omzet wegvallen. De huidige onduidelijkheid betekent ook een rem op initiatieven voor mestverwerking.

Ontslag duizenden mensen dreigt
Naast deze stikstofproblematiek wordt onze groen-, grond- en infrasector momenteel zwaar getroffen door PFAS-verontreiniging in grond en bagger. Onze sector huurt de flexibele schil van zzp’ers momenteel al niet meer in en vast personeel kan beperkt worden ingezet. Binnen nu en drie maanden dreigt er in de branche een ontslag voor duizenden vakmensen. Een branche die juist zo ontzettend haar best heeft gedaan om weer op krachten te komen, dreigt door de stikstofproblematiek straks permanent goede vakmensen te verliezen.

Cumela’s advies aan minister en politici
Afgelopen week heeft Cumela aan ministers en politici een brief gestuurd, waarin we vragen om met oplossingen te komen om de nieuwe regelgeving het hoofd te kunnen bieden:

  • Voorkom dat projecten door angst of onwetendheid vertraging oplopen, want zelfs projecten waarbij geen sprake is van stikstof-uitstoot ondervinden momenteel vertraging.
  • Geef projecten die tot weinig emissie leiden en niet in de buurt van Natura 2000-gebieden liggen versneld vrij en laat natuurherstelwerkzaamheden van de Nature 2000-gebieden versneld plaatsvinden, zodat er werk is voor onze ondernemers en hun medewerkers.
  • Geef een financiële stimulans voor versnelde vervanging van mobiele machines, die voldoen aan de Stage IV- of V-norm (NOx- & roetnorm). Die machines zijn 90 procent schoner dan machines van voor 2014.
  • Ontkoppel de ammoniakrechten en de dierrechten bij extern salderen.
  • Bespoedig het proces om werkbare drempelwaarden te verkrijgen!


Wat doet Cumela nog meer?
Cumela is nauw betrokken bij de stikstofproblematiek en een aantal (beleids)medewerkers is dagelijks bezig met het zoeken naar oplossingen voor de korte en lange termijn. We lobbyen onder andere in Den Haag, werken mee in de Taskforce Stikstof van VNO-NCW, zijn betrokken bij overleg over generieke maatregelen voor de landbouw en inventarisaties van de waterschappen. Ook werken we nauw samen met de koepelorganisaties, zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, die hun zorgen uitgesproken hebben over de gepresenteerde oplossing door minister Carola Schouten (zie bijlage).
De kennis die we opdoen en de ontwikkelingen in de verschillende dossiers, delen wij met jou als lid en met onze stakeholders via de website, nieuwsbrief en social media-kanalen. Daarnaast benaderen wij de landelijke media om aandacht te vragen voor de problematiek in onze sector. We versturen regelmatig persberichten en onderbouwen die met cijfers en voorbeelden van ondernemers uit de praktijk. Daarom hebben we een enquête opgesteld, waarmee we inzicht willen krijgen in de verwachte gevolgen van de stikstofproblematiek. Deze feiten en cijfers hebben we nodig om de politiek nóg duidelijker te maken dat er noodzaak is en dat deze problematiek een ernstige bedreiging vormt voor onze sector. Help jij mee? Klik hier om de enquête in te vullen.

Kortom: Cumela is volop in actie!
“Natuurlijk volgen ook wij de vele andere acties, die vanuit de agrarische sector worden gevoerd. Wij begrijpen de achtergrond van deze acties en er zijn ook leden van Cumela die deze acties actief steunen. De belangen van onze leden in zowel agrarisch loonwerk, meststoffendistributie, als grondverzet- en cultuurtechniek zijn groot. Als brancheorganisatie voeren wij actie waar het belang van al onze cumelaondernemers bij gebaat is”, aldus Janneke Wijnia, directeur Cumela.