rechtszaak, rechtbank, uitspraak, 2022

Rechter oordeelt: kantensnijden geen grondroeren

Datum: 21 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 21 januari 2022
Door: Toon van der Stok
Kantensnijden is geen grondroeren. Dit heeft het Gerechtshof in Den Haag eind vorig jaar geoordeeld in een zaak tussen een cumelabedrijf en de leidingbeheerder over het beschadigen van een gasleiding door het kantensnijden. Deze uitspraak bevestigt een eerder oordeel waarbij werd gesteld dat maaikorven ook geen grondroeren is.

De zaak kwam voor de rechter nadat een cumelabedrijf bij het kantensnijden een hoge druk metalen gasleiding had beschadigd. De leiding lag 10 tot 20 cm onder het wateroppervlakte en is niet zichtbaar. De netbeheerder vond dat sprake was van grondroeren en had daarom het cumelabedrijf aansprakelijk gesteld. Die ging niet akkoord en zo kwam deze zaak uiteindelijk voor de rechter.

Maaiwerkzaamheden
De rechtbank oordeelde dat in dit geval sprake was van maaiwerkzaamheden, waarbij mogelijk wat aarde is meegekomen. Dat er hier en daar wat aarde is meegekomen, maakt volgens de rechter niet dat de werkzaamheden niet langer als maaiwerkzaamheden kunnen worden gezien. De netbeheerder kon niet aantonen dat de kantensnijder werd gebruikt voor iets anders dan het afsnijden van gras en riet dat op de walkant van de sloot groeide.

Geen Klic-melding
Het werken met een kantensnijder is dus in beginsel geen grondroeren waarvoor een Klic-melding niet nodig is. Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken van rechters, waarbij schade was ontstaan aan kabels en leidingen bij het maaikorven. Ook in deze kwesties oordeelde de rechter dat onderhoudswerk zoals maaikorven geen grondroeren is.

Blijf opletten
De uitspraak van de rechter was mogelijk anders uitgevallen, indien de gasleiding wel zichtbaar was geweest in het water of er een waarschuwingsbord had gestaan. Oplettendheid van de machinist blijft dus een vereiste. Bovendien kan er wel aansprakelijkheid zijn indien achteraf blijkt dat met de kantensnijder (of de maaikorf) wel in de grond is geroerd, al dan niet bewust, maar het is aan de schadelijdende partij om dit aan te tonen.

Baggeren
Er is wel sprake van grondroeren als het gaat om werkzaamheden in de ‘ondergrond’ van het water, zoals bij baggeren het geval is. Bij baggerwerkzaamheden gaat het om het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem. Let op: het gaat dan niet enkel om de vaste bodem, maar ook om hetgeen in de loop van de tijd afgezet is. Bij het baggeren moet dus wel een Klic melding worden gedaan.

Als er een Klic-melding moet worden gedaan, net als bij baggeren, dan horen daar uiteraard ook de overige verplichtingen bij, zoals het opsporen van de aangegeven kabels en leidingen en voorzichtig werken in de nabijheid daarvan.