Mest uitrijden

Landbouw presenteert stikstofmaatregelen

Datum: 20 november 2019
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Toon van der Stok
De veehouderij wil komend jaar al een flinke bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofemissie. Dit blijkt uit het 20 november gepubliceerde plan van aanpak van het Landbouw Collectief om uit de gecreëerde stikstofimpasse te komen. Cumela-directeur Janneke Wijnia is blij met de eensgezindheid in de sector en hoopt dat de overheid wil meewerken aan het snel realiseren hiervan.

Het Landbouw Collectief bestaat uit alle boerenbelangenbehartigers en boerenactiegroepen. Samen hebben ze het plan opgesteld en alleen al daardoor is het een uniek document. Gezamenlijk presenteren de organisaties een aantal voorstellen om op korte termijn de stikstofemissie vanuit de landbouw flink te kunnen verminderen. De belangrijkste daarvan zijn de stoppersregeling in de varkenshouderij, het verminderen van eiwit in het voer, het toevoegen van water bij het zodenbemesten en het stimuleren van het beweiden.
Door al deze maatregelen verwacht de veehouderij op korte termijn 7 tot 9 kTon ammoniak te besparen. Dit is ongeveer 7 tot 9 procent van de totale emissie in de landbouw. Het collectief verwacht dat de huidige emissie waarschijnlijk rond de 100 kTon ammoniak per jaar ligt, omdat in 2018 en 1019 de veestapel al is gekrompen. Daarmee heeft de veehouderij al een grote prestatie geleverd door de totale stikstofemissie terug te brengen van meer dan 300 kTon naar net boven de 100 kTon ammoniak (zie grafiek).

Cumelasector kan helpen
Aan een aantal van de voorgestelde kortetermijnmaatregelen kan de cumelasector direct een bijdrage leveren, concludeert Wijnia. “Voor een heleboel van onze leden is het al gewoon om bij het sleepslangen water aan de mest toe te voegen. Wij zien het gebruik van deze techniek ook nog steeds toenemen, dus kunnen ze dit voor weinig kosten realiseren voor de veehouders mits er voldoende beschikbaar water in de buurt is. Anders is dit als het met de tank moet. Dan stijgen de kosten wel flink, omdat ze dan veel meer kuubs moeten vervoeren.”
Het Landbouw Collectief verwacht ook veel effect van het verminderen van de hoeveelheid eiwit in het voer. In totaal zou de sector daarmee 2,5 kTon ammoniak kunnen besparen, deels door het aanpassen van de hoeveelheid eiwit in het veevoer, deels door het aanpassen van de ruwvoederwinning. Met name aan dit laatste kan de cumelasector een bijdrage leveren door gerichter te adviseren over het juiste moment van maaien en door een aangepaste bemesting.

Verdunnen van mest in de stal
Naast de maatregelen voor de korte termijn doet het Landbouw Collectief ook een aantal voorstellen voor de lange termijn die onderzocht moeten worden, zoals het aanpassen van stalsystemen, het opnieuw dieper gaan injecteren van de mest en bijvoorbeeld het in de zomer verdunnen van de mest in de stal. Voor het realiseren van deze plannen vraagt het collectief een extra bijdrage van het ministerie van € 2,9 miljard voor de komende vijf jaar. Dit geld is nodig om de extra kosten te vergoeden en om nieuwe maatregelen te onderzoeken op hun bijdrage aan de vermindering van de emissie.
Als randvoorwaarde stelt het collectief dat er geen generieke krimp van de veestapel komt en dat vergunde rechten gehandhaafd blijven. Verder eist de groep dat de bespaarde ammoniakrechten beschikbaar blijven voor de sector en dat die verhuurd kunnen worden aan andere sectoren. Ook dit moet bijdragen aan het betaalbaar houden van de te nemen maatregelen. 

Meer informatie
Heb je vragen of zijn er andere zaken waarover je wil praten? Bel gerust met de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of [email protected].

Vermindering stikstofemissie