Coronavirus

Handelingskaders coronavirus opnieuw van kracht voor projecten van Rijkswaterstaat

Datum: 23 februari 2022
Laatst bijgewerkt: 23 februari 2022
Door: Manon Jansen
Rijkswaterstaat heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 november 2021 de corona handelingskaders (met een paar aanpassingen) voor de sector weer in werking te laten treden. Dit heeft met name effecten op betalingsgedrag en aanbestedingen.

Rijkswaterstaat had deze handelingskaders ingetrokken vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat besluit leidde tot de nodige verbazing binnen de sector. De pandemie was en is nog niet voorbij. Overheidsmaatregelen en RIVM-richtlijnen leiden nog steeds tot beperkingen in de uitvoering. Daarvoor maken bedrijven ook nog steeds de nodige kosten. Cumela Nederland heeft samen met de partijen in de Taskforce Infra het dringende verzoek gedaan om dit besluit terug te draaien.

Drie handelingskaders
In maart 2020 is het Protocol Samen Veilig Doorwerken in Bouw en Techniek opgesteld. Cumela is medeondertekenaar van dit protocol. Kort daarna zijn samen met Rijkswaterstaat drie handelingskaders tot stand gebracht voor projecten van Rijkswaterstaat.

Het gaat om de volgende handelingskaders:

  • Handelingskader liquiditeit en betalingen d.d. 14 april 2020.
  • Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat d.d. 21 april 2020.
  • Tijdelijke contractbeheersstrategie GWW n.a.v. corona d.d. 20 april 2020.

In deze kaders wordt in grote lijnen aangegeven hoe bij aanbesteding en uitvoering van Rijkswaterstaatprojecten moet worden omgegaan met de gevolgen van de toepassing van het Protocol veilig werken en andere consequenties van de maatregelen rond COVID 19.

Het handelingskader ‘liquiditeit en betalingen’ beoogt de liquiditeitspositie van de sector in deze coronacrisis te ondersteunen. Dat gebeurt door betaaltermijnen (enigszins) terug te brengen, voor wijzigingen een (korter) betaalritme af te spreken en waar mogelijk bankgaranties op te schorten. Het Handelingskader ‘voor contracten en aanbestedingen’ regelt aan de ene kant de mogelijkheid kosten als gevolg van het coronavirus te verrekenen. Aan de andere kant moet het kader ervoor zorgen dat inschrijvers bij een aanbesteding ‘gelijk aan de streep staan’. Zo is bepaald dat op moment van inschrijving inschrijvende partijen kunnen uitgaan van ‘een situatie zonder Corona-maatregelen’ zodat aanbiedingen vergelijkbaar zijn. De Tijdelijke contractbeheersstrategie is tenslotte een intern stuk om de handelingskaders in administratieve zin handen en voeten te geven.

Voor leden die in onderaanneming op RWS-projecten werken zijn de kaders ook van belang. Rijkswaterstaat geeft namelijk aan ervan uit te gaan dat ketenpartijen in de geest van deze kaders zullen handelen. Overigens kunnen bedrijven deze kaders ook nog als voorbeeld gebruiken in gesprek met eventuele andere opdrachtgevers over meerkosten en/of mogelijke vertragingen en andere Corona-gerelateerde consequenties op projecten.

Corona inmiddels geen onvoorziene omstandigheid
In het ‘handelingskader voor contracten en aanbestedingen’ gedateerd 25 januari 2022 staat nu onder andere dat de langdurige situatie van COVID als zodanig geen onvoorziene omstandigheid (meer) is. Echter bij inschrijving blijven inschrijvende partijen uitgaan van ‘een situatie zonder Corona-maatregelen’ zodat aanbiedingen vergelijkbaar zijn.

Bij een verzoek tot verrekening wordt het uitgangspunt als volgt: RWS zal in redelijkheid extra kosten vergoeden die direct gerelateerd zijn aan de op dat moment geldende overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen. Daarbij moet het wel gaan om kosten die zijn toe te rekenen aan het project/de opdracht.

Net als voorgaande keer wordt ook dit keer weer expliciet aangegeven dat van ketenpartijen verwacht wordt dat zij in diezelfde geest zullen handelen. In het Handelingskader ‘liquiditeit en betalingen’ van 25 januari 2022 zijn geen grote wijzigingen aangebracht. Wel is een actualisatie rond bankgaranties opgenomen. Discussie over dit onderwerp wordt momenteel in een bredere context gevoerd. Bankgaranties vormen buiten de coronacrisis namelijk ook punt van zorg.

Met betrekking tot de (interne) tijdelijke contractbeheersstrategie kan tenslotte nog worden gemeld dat dit sinds de invoering door RWS ook slechts actueel gehouden is en in de kern dus niet gewijzigd is.

Voor nadere informatie verwijzen wij je naar de tekst van de Handelingskaders zelf.

Meer informatie?

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19) raken ook het werk waar de markt en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Op deze pagina geeft Rijkswaterstaat actuele informatie voor marktpartijen.